2017-32-0152-00092

Ni slagtesvin med slagmærker efter slag med drivstav

29-06-2017

Skrivelse af 1. marts 2017 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00055-16).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning den 15. august 2016 på slagteriet, observeredes 9 slagtesvin med mærker efter slag.
Medarbejderen, der stod for læsning af svinene til transport, erkendte, at han havde påført svinene slag med en defekt drivstav, hvor hovedet (padlen) manglede.
En anden medarbejder og chaufføren, der kørte grisene, oplyste, at de flere gange havde observeret den pågældende håndtere grisene noget hårdhændet.

Rådet udtalte 29. juni 2017:

Spørgsmål 1:

Er der efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller evt. mishandling af de 9 slagtesvin, såfremt ovenfor anførte lægges til grund?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 14. september 2016, at der ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning d. 15. august 2016 på slagteriet, observeredes 9 slagtesvin med mærker efter slag.

Ved undersøgelse af slagtekroppene efter slagtning fandtes følgende:

”Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde 6 slag på højre side af slagtekroppen, som fortsatte over på ven­stre side af slagtekroppen. De var på den nederste del af ryggen og der fandtes blød­ninger i sværen…

Slagtekrop nr. 2:
… Slagtekroppen havde 6 slag på slagtekroppen. 2 meget tydelige mærker på højre side, lige over hoften og ved haleroden, samt 3 mærker på venstre side, hvor to af dem er på hoften og en hen over haleroden. Der fandtes blødninger igennem hele sværen…

Slagtekrop nr. 3:
… Slagtekroppen havde 1 slag på venstre side af slagtekroppen, fra hoften og frem til ribbenene. På højre side 1 mærke på skinken og nogle afbrudte mærker over hoftehjørnet…

Slagtekrop nr. 4:
… Slagtekroppen havde 5 slag på højre side af slagtekroppen, som fortsatte over på ven­stre side af slagtekroppen. De var på fordelt over hele ryggen og der fandtes blødnin­ger i sværen. På venstre side fandtes 3 tydelige kortere slagmærker samt adskillige svage spor af samme karakter…

Slagtekrop nr. 5:
.. Slagtekroppen havde 3 slag på højre side af slagtekroppen, hvoraf 2 af dem fortsatte over på venstre side af slagtekroppen. De var på den nederste del af ryggen og der fandtes blødninger i sværen…

Slagtekrop nr. 6:
… Slagtekroppen havde 1 slag på højre side af slagtekroppen, og 3 slag på venstre side af slagtekroppen. De var placeret på den midterste del af ryggen og frem til skulderen. Ud over slagmærkerne var der et andet mønster på kroppen, hvilket ikke kan tydes at høre til en bestemt genstand. Genstanden der har forårsaget dette mønster, har været flad, med jævnt fordelte huller og forhøjninger. Der fandtes blødninger i sværen efter slagmærkerne…

Slagtekrop nr. 7:
… Slagtekroppen havde 4 slag på højre side af slagtekroppen, hvoraf 2 slag er placeret midt på ryggen og 2 styk i nakken, samt 5 slagmærker på venstre slagtekrop, midt på ryggen. Der fandtes blødninger i sværen…

Slagtekrop nr. 8:
… Slagtekroppen havde 3 slag på højre side af slagtekroppen, hvoraf 1 fortsatte over på venstre side af slagtekroppen. På venstre side fandtes yderligere 2 slagmærker. Slag­mærkerne var på den bagerste halvdel af ryggen og der fandtes blødninger i sværen…

Slagtekrop nr. 9:
… Slagtekroppen havde 2 korte slagmærker på højre side af slagtekroppen, samt et tykt midt på ryggen. På venstre side var der desuden flere svage slagmærker i huden. Der fandtes blødninger i sværen under de tydelige slagmærker…” .

Ved pato-anatomisk undersøgelse af materiale fra slagtesvinene d. 11. oktober 2016, på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, fandtes følgende:

”På alle hudstykker fandtes stribeformede blødninger i huden varierende i antal fra 1 til 11 per hud-stykke. Blødningerne havde ’’togskinnekonfiguration” med parallelle sider og en opklaring imellem og havde en total længde på mellem ca. 2 til 34,5 cm. Bred­den på blødningerne varierede mellem ca. 0,1 til 0,4 cm, og opklaringen mellem blød­ningerne varierede mellem ca. 0,3 til 1,3 cm. En af blødningerne på hudstykke B hav­de dertil i midten en cirkelformet blødning med central opklaring med en diameter på ca. 1,5 cm.

Endvidere fandtes mellem 2 til 6 mindre stribeformede blødninger per hudstykke uden central opklaring, der målte mellem ca. 1 til 10 cm i længden og ca. 0,2 til 1 cm i bredden.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder til histologisk undersøgelse. I under­huden fandtes cellulær infiltration med neutrofile granulocytter. I den underliggende muskulatur var der enkelte nekroser og sparsom celleinfiltration med neutrofile granu­locytter.

Konklusion:
De observerede forandringer er forenelige med at være opstået grundet menneske påført stump traumatisering, der er forenelige med at være påført ca. 2-8 timer forud for aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført mindst to og nogen flere end ni slag, således at slagtekrop 1 - 9 ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fremstod med tydelige slagmærker med blødninger i huden og underhuden og i enkelte tilfælde den underliggende muskulatur, har slagtesvinene samlet set været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.