2017-32-0152-00087

Seksten slagtesvin med mellem et og mere end 15 mærker efter slag på ryggen og i nakken

12-06-2017

Skrivelse af 14. februar 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00078-15).
Ved det levende syn efter slagting den 22. september 2015, konstateredes 16 slagtesvin med mellem et og mere end 15 mærker efter slag på ryggen og i nakken. En landbrugsmedhjælper på besætningen erkendte, at han havde slået svinene, idet han havde brugt stangen fra en defekt grisedasker til at drive svinene med.

Rådet udtalte 12. juni 2017:

Af politiets fremskrivelsesbrev fremgår bl.a. følgende:

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning den 22. september 2015 observeredes, at 16 slagtesvin havde mærker efter slag på ryggen og i nakken, og hvoraf 12 er beskrevet nærmere af embedsdyrlægen i anmeldelse af 28. september 2015.

Rådet anmodes om, at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvin nr. 1 - 12 ved at blive påført slag som be­skrevet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller gro­vere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning d. 22. september 2015 på slagteriet observerede 16 slagtesvin med mærker efter slag. Af anmeldelsen af 28. september 2015 fremgår bl.a. :

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

16 slagtekroppe med slagmærker på ryggen og i nakken…

Slagmærkerne var 5 - 30 cm lange lige linjer, antallet varierede fra 1 slag og op til flere end 15 slag.

7 af slagtekroppene havde blødninger i hud, underhud og det underliggende fedtvæv.

Vedr. slagtekrop 1
Der er konstateret 6 slagmærker af ca. 30 cm hen over ryggen.

Vedr. slagtekrop 2
Der er konstateret 4 slagmærker hen over ryggen.

Vedr. slagtekrop 3
Der er konstateret 1 slagmærke hen over ryggen.

Vedr. slagtekrop 4
Der er konstateret 3 slagmærker af ca. 30 cm hen over ryggen.

Vedr. slagtekrop 5
Der er konstateret 1 slagmærke langs ryggen.

Vedr. slagtekrop 6
Der er konstateret 3 slagmærker af ca. 5-10 cm langs ryggen og 2 slagmærker på 5-20 cm langs ryggen.

Vedr. slagtekrop 7
Der er konstateret 4 slagmærker tværs over ryggen og i nakken.

Vedr. slagtekrop 8
Der er konstateret 5 slagmærker hen over og langs ryggen.

Vedr. slagtekrop 9
Der er konstateret 1 slagmærke hen over ryggen.

Vedr. slagtekrop 10
Der er konstateret minimum 15 slagmærker hen over ryggen.

Vedr. slagtekrop 11
Der er konstateret minimum 7 slagmærker hen over ryggen.

Vedr. slagtekrop 12
Der er konstateret 10 slagmærker hen over ryggen.

Ved pato-anatomisk undersøgelse den 16. december 2016 af materiale fra to slagtesvin på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND fandtes følgende:

”Sektionsfund:
På hudstykke A og B fandtes henholdsvis 8 og minimum 16 stribeformede blødninger i huden. Disse blødninger havde ’’togskinnekonfiguration” med parallelle sider og en opklaring imellem og havde en længde på mellem ca. 3,5-20 cm. Bredden på blødnin­gerne varierede mellem ca. 0,1-0,3 cm, og opklaringen mellem blødningerne varierede mellem ca. 0,2-0,4 cm. Dertil fandtes der på hudstykke A fire stribeformede blødnin­ger i huden uden central opklaring. Blødningerne havde en længde på mellem ca. 2- 7,5 cm og en bredde på ca. 0,5 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Der blev udtaget væv fra repræsentative områder til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes blødning og infiltration af neutrofile granulocytter i over- og underhuden. Endvidere fandtes enkelte nekrotiske muskelfibre og celleinfilt­ration imellem muskelfibrene.

Konklusion:
De observerede forandringer er forenelige med at være opstået grundet menneskepåført stump traumatisering og vurderes til at være påført ca. 4 timer forud for aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at slagtesvinene, ved at være påført mellem et og minimum 16, 3,5-20 cm lange slagmærker, som havde medført stribeformede blødninger i hud, underhud og den underliggende muskulatur, har været udsat for mindst høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil samlet set karakterisere forholdet som mindst groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 2:

Rådet skal indledningsvis anføre, at Rådet kun har kompetence til at udtale sig om forhold af veterinærfaglig karakter.

Rådet finder, at sagen bør give anledning til at overveje om den ansvarlige for husdyrholdet i besætningen i fornødent omfang har levet op til § 3 i bekendtgørelse om mindstekrav beskyttelse af landbrugsdyr og § 37 i bekendtgørelse om beskyttelse af svin. En vurdering af hvorvidt der foreligger en overtrædelse af reglerne i lovgivningen beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.