2017-32-0151-00079

Seksuel omgang med en kvie

28-11-2017

Skrivelse af 7. august 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00079-16).
Politiet modtog en anmeldelse om, at en person var grebet på fersk gerning i at have seksuel omgang med en kvie.

Rådet udtalte 28. november 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har kvien ved at blive udsat for seksuel omgang som be­skrevet af vidnet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af politiets fremsendelsesbrev, at Midt- og Vestjyllands Politi modtog en anmeldelse om, at en mand var blevet taget i at have sex med en 10-11 måneder gammel kvie i stalden.

Af anmeldelsesrapporten fremgår, at politiet gik, ”over i den nærliggende staldbygning. I en mindre indhegning i stald byg­ningen var der 5 køer alle på 10-11 mdr. gamle. 4 var tyre kalve samt en kvie kalv.” Det fremgår endvidere, at ”Kvien lå på gulvet og blev skønnet uden skader eller anden overlast.”

I sagsakterne fremgår flere fotos af kvien, herunder et nærbillede af kviens anus og vulva, som af Rådet skønnes normale af udseende og uden synlige skader.

Det fremgår ikke af sagsakterne, at kvien har været undersøgt af en dyrlæge.

Idet Rådet ikke kan erkende læsioner i kviens anus og vulva, og idet der ikke er forelagt Rådet veterinærfaglige beskrivelser af eventuelle læsioner, kan Rådet ikke med nogen grad af sikkerhed afgøre, om kvien har været udsat for uforsvarlig behandling.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet det næppe sandsynligt, at kvien har været udsat for en grad af uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet skal anføre, at Rådet alene afgiver veterinærfaglige udtalelser, og således ikke baserer udtalelser på moralske, etiske eller æstetiske overvejelser.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 1.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 4, nr. 1, jf. § 3a, stk. 1.

Forvandlingsstraffen for bøden var 6 dages fængsel.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.