2017-32-0152-00085

Slagtesvin med 3 kraftige slagmærker med blødninger i muskulaturen

25-04-2017

Skrivelse af 18. januar 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00103-16).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observeredes et slagtesvin med tre slagmærker midt på ryggen.

Rådet udtalte 25. april 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvinet derved været udsat for uforsvarlig behand­ling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mis­handling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 9. november 2016, at der ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning, d. 11.oktober 2016, observeredes et slagtesvin med ”tre meget tydelige og kraftige slagmærker midt på ryggen. To af slagene krydser hinanden midt over rygraden (over ryggens torntappe), mens det tredje slag er placeret på venstre side af ryggen (lidt længere fra de to første). Der ses endvidere flere utydelige slagmærker.”

Af anmeldelsen fremgår endvidere, at slagmærkerne havde en længde på ca. 20 cm, og vurderedes at være fremkommet ved slag med bagsiden af tatoveringshammeren, således at der fremkom typiske læsioner med togskinne konfiguration (mørke parallelle mærker med en opklaring imellem). Der beskrives blødninger dybt ind i muskulaturen, hvilket også fremgår af de medsendte fotos.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført tre meget kraftige ca. 20 cm lange slag midt på ryggen, samt et antal utydelige slagmærker, således at slagtekroppen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fremstod med tydelige slagmærker med blødninger dybt ind i muskulaturen, har slagtesvinet været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 40.000 kr. i henhold til dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 9 og 11 (tidligere § 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 2. pkt., jf. stk. 7 og 9), jf. §§ 1 og 2 og jf. straffelovens § 89.