2017-32-0152-00090

Slagtesvin med mindst to mærker efter slag med en rørlignende genstand

29-06-2017

Skrivelse af 22. februar 2017 fra Nordjyllands Politi (5100-89137-00008-16).
Ved en kødkontrolmæssig undersøgelse efter slagtning den 14. juli 2016 på slagteriet observeredes et slagtesvin med mindst to mærker efter slag med en stang- eller rørlignende genstand. Ved den kliniske undersøgelse efter slagtning kunne der konstateres kraftig blødning i hud og underhud.

Rådet udtalte 29. juni 2017:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at slagtesvinet ved at blive påført slag som beskrevet derved er blevet behandlet forsvarligt og omsorgsfuldt og herunder beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 8. august 2016, at der ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning d. 14. juli 2016 på slagte­riet observeredes et slagtesvin med mærker efter slag. ”Slagtekroppen havde mindst 2 menneskepåførte slagmærker... Slagmærkerne var to-delt, hvor der i retning mod dyrets hoved fandtes et karakteristisk håndtags-lignende mønster. I retningen mod dyrets bagende fandtes parallelle togskinnelignende mærker forenelige med et rør eller stang… Der kunne iagttages kraftig blødning i hud og underhud under læsionerne…”.

Ved pato-anatomisk undersøgelse af materiale d. 30. november 2016, på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, fandtes følgende:

”Sektionsfund:
På hudstykket fandtes to stribeformede blødninger i huden. Disse blødninger havde "togskinnekonfiguration” med parallelle sider og en opklaring imellem og havde en længde på mellem ca. 32-33 cm. Bredden på blødningerne var ca. 0,3 cm, og opkla­ringen mellem blødningerne var ca. 0,5 cm. Blødningerne havde dertil i en af enderne et område med tværgående parallelle, stribeformede blødninger uden central opkla­ring. Disse målte mellem ca. 11-13 cm i længden og ca. 2-2,5 cm i bredden.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes blødning samt moderat celleinfiltration med neutrofile granulocytter i underhuden. I den underliggende muskulatur fandtes områder med nekrotiske muskelfibre med cellulær infiltration samt hyperleukocytose.

Konklusion:
De observerede forandringer er forenelige med at være opstået grundet menneskepåført stump traumatisering og vurderes til at være påført ca. 4-8 timer forud for aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført minimum 2 ca. 32-33 cm lange slagmærker på ryggen, der har medført kraftig blødning i hud, underhud og underliggende muskulatur, har slagtesvinet været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I benægtende fald, finder Rådet, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.