2017-32-0152-00125

Slagtesvin med slagmærker

21-12-2017

Skrivelse af 27. september 2017 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00043-17).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen et slagtesvin med mærker efter slag på ryggen.

Rådet udtalte 21. december 2017:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at besætningsejer/driftsleder ved at påføre slagtesvinet gentagne, meget kraftige slag med et skaftelignende genstand, har udsat dyret for en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsent­lig ulempe, ligesom dyret heller ikke har været behandlet omsorgsfuldt?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 13. juni 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede et slagtesvin med mærker efter slag. Slagtekroppen havde to slagmærker hen over ryggen. Det forreste slagmærke var ca. 43 cm langt og startede på dyrets højre side og strakte sig skråt hen over midtlinjen og bagud hen over dyrets venstre side. Det bagerste slagmærke var ca. 30 cm langt og startede i midtlinjen og strakte sig bagud på dyrets venstre side.

Det fremgår endvidere, at det vurderedes, at der kunne være slået med et skaftlignende redskab, og at der kunne observeres blødning i huden, underhuden og ca. 2 cm ned i den underliggende muskulatur.

Ved pato-anatomisk undersøgelse af hudstykker fra rygområdet af slagtesvinet den 8. september 2017 på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU-SUND, fandtes følgende:

”Præparaterne målte ca. 79 x 11 cm og 76 x 12 cm. Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Hovedparten af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfigurati­on, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne variere­de i længde fra ca.15 cm til ca. 31 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,2 cm til 0,8 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,4 cm til 0,5 cm. Endvidere fandtes enkelte konfluerende blødninger med en bredde fra ca. 1,8 til 2,5 cm og en længde på ca. 4 til 6 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og den underliggende muskulatur.

Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative om­råder. Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og enkelte neutrofile granulocyter. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfib­re, hvoraf nogle var infiltreret primært af neutrofile granulocyter og enkelte makrofager.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et men­neske, og vurderes at have en alder på ca. 4 til 10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført to slag på ryggen medførende blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur, har slagtesvinet været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder Rådet da, at svinet derved har været behandlet uforsvarligt eller groft uforsvarligt?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 2. pkt., jf. stk. 7, og stk. 9, jf. § 1 og § 2.