2017-32-0152-00119

Slagtesvin med stort brok og slagtesvin der var springhalt

15-12-2017

Skrivelse af 30. august 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00074-17).
Ved velfærdskontrol i besætningen observerede embedsdyrlægen to syge slagtesvin, der ikke havde modtaget passende behandling.

Rådet udtalte 15. december 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris nr. 1 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen, at embedsdyrlægen ved en velfærdskontrol konstaterede en gris med et stort navlebrok med et stort åbent sår i bunden, som næsten rørte gulvet under gang. Brokkets størrelse bevirkede, at grisen var gangbesværet. Grisen var opstaldet i en spaltesti uden strøelse sammen med andre grise. Ejeren aflivede grisen.

Ved klinisk undersøgelse af grisen efter aflivningen ”blev broksækken opmålt til A4 størrelse svarende til minimum 30 cm i broksækkens højde og minimum 32 cm i længden … Der var blødning i sårets midte formentlig på grund af vedvarende slid, som vanskeliggør opheling. Såret havde afrundede kanter med let fortykket kant, som var dækket af gra­nulationsvæv som tegn på, at slidsåret ikke var nyere dato. Anslået varighed for ud­vikling af såret vurderes til mindst 1 uge.”

Rådet finder, at såfremt det vurderes, at et stort brok hos et svin ikke er af en sådan karakter, at dyret skal aflives/slagtes straks, så skal dyret anbringes i sygesti med et tykt lag strøelse, da det er stærkt ud­sat for stifællers bid, tråd, puf og stød, ligesom der er stor risiko for sårdannelse på broksækken. Rådet finder endvidere, at svin med store brok kræver ekstra opmærksomhed og påpasselighed fra staldper­sonalets side ved det daglige tilsyn af det enkelte dyr.

Rådet finder, at grisens situation skulle have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at grisen var blevet anbragt i sygesti med et tykt lag strøelse og løbende var blevet undersøgt mht. afheling af såret eller evt. var blevet aflivet.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved ikke at være opstaldet i suffi­cient indrettet sygesti og ved det daglige tilsyn være underlagt løbende vurdering og rettidig indgriben, samt ikke være tilset af en dyrlæge og vurderet/behandlet eller aflivet, så grisen ved kontrolbesøget fremstod gangbesværet med et stort navlebrok med blødende sår på undersiden af broksækken, har grisen været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgs­fuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har gris nr. 2 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at embedsdyrlægen observerede et slagtesvin, der lå ned i en sti med en fodboldstor hævelse ved højre knæ. Grisen var springhalt på højre bagben både under gang, og når den stod stille. Grisen var opstaldet i en spaltesti uden strøelse sammen med 16 andre grise.

Rådet finder, at grisens situation på et tidligere tidspunkt skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at grisen var blevet opstaldet i sufficient indrettet sygesti, tilset af en dyrlæge eller aflivet.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte videoklip til grund, finder Rådet, at ved ikke at være opstaldet i suffi­cient indrettet sygesti og ved det daglige tilsyn være underlagt rettidig indgriben, samt ikke være tilset af en dyrlæge og vurderet/behandlet eller aflivet, så grisen ved besøget fremstod springhalt med en fodboldstor hævelse på højre bagben, har grisen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgs­fuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 22.500 kr.