2017-32-0152-00104

So ikke stukket og afblødt efter bedøvelse med elektrisk strøm

05-09-2017

Skrivelse af 11. maj 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00058-16).
Ved undersøgelse efter slagtning på slagteriet konstaterede embedsdyrlægen en so, der ikke var stukket og afblødt efter bedøvelse med elektrisk strøm.
Den ansvarlige for slagtegangen blev kontaktet, og erkendte ved selvsyn, at soen ikke var stukket og afblødt.

Rådet udtalte 5. september 2017:

Spørgsmål 1:

Er slagtesvinet aflivet veterinærfagligt korrekt?  Svaret bedes begrundet.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 30. juni 2016, at ”…en so, der ikke var korrekt aflivet, idet soen efter bedøvelse med elektrisk strøm ikke blev stukket og afblødt…”.

”Ved undersøgelse efter slagtning kunne det konstateres, at soen ikke var afblødt, ved at organerne og slagtekroppen var blodfyldte. Derudover manglede der på soen det typiske stiksår, der findes i midtlinjen på dyrets hals og er karakteriseret ved et 5-8 cm langt mørkfarvet område…”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Når dyr er bedøvet, skal det forblive bevidstløst og uden smerteopfattelse indtil sin død, og alle dyr, der er bedøvet, skal afblødes hurtigst muligt ved overskæring af de to halspulsårer eller de blodkar, som de udløber af.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at soen ikke var aflivet veterinærfagligt korrekt, idet den, efter at være bedøvet med elektrisk strøm, ikke efterfølgende blev afblødt ved overskæring af de to halspulsårer eller de blodkar, som de udløber af. Der var således en risiko for, at soen ikke var bevidstløs og uden smerteopfattelse, da den ankom til skoldekarret, og således var død som følge af drukning under opholdet i skoldekarret.

Spørgsmål 2:

Har slagtesvinet ved aflivningen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Lægges sagsakterne og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at ved at været bedøvet med elektrisk strøm uden efterfølgende at være afblødt, har soen ved nedsænkning i skoldekarret mindst været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, hvilket Rådet vil karakterisere som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 13, stk. 1.

Såfremt soen ved nedsænkning i skoldekarret har været ved bevidsthed, finder Rådet, at soen har
været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, et forhold Rådet vil karakterisere som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 13, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Det tidsinterval, der er til rådighed, fra bedøvelse til stikningen senest skal foretages (stun-stick interval) ved el-bedøvelse er væsentligt kortere end ved CO2 bedøvelse, såfremt det skal sikres, at dyret er bevidstløst og uden smerteopfattelse ved stikningen, hvorved dyret dør.

Rådet finder det på den baggrund skærpende, at soen i nærværende sag var bedøvet med elektrisk strøm.

Afgørelse:

Tiltalte slagteri blev straffet med bøde på 30.000 kr. Bøden afspejler forseelse vedrørende 3 grise.