2017-32-0152-00100

So med mindst 6 mærker efter slag med tatoveringshammer i hovedet

21-09-2017

Skrivelse af 20. april 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00040-16).
Ved det levende syn efter slagtning den 13. april 2016 på slagteriet observerede dyrlægen en so med mindst 6 mærker efter slag med tatoveringshammer i hovedet.
Ejeren oplyste, at han i forbindelse med drivning af soen til udlevering til transport, havde været nødsaget til at tildele soen slag med tatoveringshammeren, idet soen, der var meget ophidset, havde fået vendt sig, gået tilbage og presset ejeren op i et hjørne, så denne havde set sig nødsaget til at tildele soen slag med tatoveringshammeren, for at få den til at vende sig om og gå i den rigtige retning.

Rådet udtalte 21. september 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har soen ved at blive påført slagene i hovedet med tatove­ringshammer derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 19. maj 2016, at embedsdyrlægen ”…på slagtegangen på slagteriet … den 13. april 2016 synede slagtekroppen af en so, der var blevet påført mindst 6 slag med tatoveringshammer i hovedet.”

Ved det levende syn af slagtekroppen efter slagtningen fandtes, at ”Der var mærker efter mindst 6 slag med tatoveringshammeren på venstre side af hovedet; et over øjet, to foran øjet, to på kinden og et på overgangen mellem kinden og halsen…”

”Der var blødninger i indstikshullerne fra tatoveringshammerens pigge, hvilket indikerer, at slagene med tatoveringshammeren var blevet tildelt soen inden for ca. 2-3-døgn inden aflivningen på slagteriet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at soen ved at blive påført mindst 6 slag med tatoveringshammeren i hovedet, som beskrevet ovenfor, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at soen herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 2:

Af afhøringsrapport af 21. juni 2016 fremgår, at ejeren oplyste, at han havde været nødt til at tildele soen slag med tatoveringshammeren, ”…idet soen i forbindelse med at den skulle dirigeres ud i afhentningsstalden havde fået sig vendt og var gået tilbage og pressede afhørte op i et hjørne på gangen og derfor var afhørte nødt til at slå soen, for at få den til at vende om og gå i den rigtige retning.”

”Han ved godt, at det er forkert, men det var på det tidspunkt hans eneste mulighed…”.

Hvorvidt sigtede har handlet i nødværge i den givne situation, og hvorvidt dette eventuelt kan være en formildende omstændighed, beror på en juridisk vurdering.

Rådet finder, at der i besætningen bør ske tilpasning af uddrivningsfaciliteterne og/eller metoden for at sikre, at en lignende situation ikke kan opstå igen.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.