2017-32-0152-00102

So med op til 13 mærker efter slag på ryggen

05-09-2017

Skrivelse af 10. maj 2017 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00005-17).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen en so med mærker efter slag.
Ejer oplyste, at det var indskærpet overfor medarbejderne, at dyrene ikke måtte påføres slag.
Chaufføren oplyste, at han ikke havde anvendt drivstav ved læsningen af søerne til transport, men en drivplade (plastplade), han holdt bag dyrene, så de ikke løb den forkerte vej.

Rådet udtalte 5. september 2017:

Spørgsmål 1:

Er der efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller evt. mishandling af soen?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 5. januar 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede en so med op til 13 mærker efter slag på ryggen.

Det fremgår endvidere, at ”Slagtekroppens muskulatur under slagmærkerne tæt på lænden var forandret i fedtvævet. I muskulaturen var delvis koaguleret og delvis ukoaguleret blod under slagmærker midt på ryggen.”

Ved pato-anatomisk undersøgelse af hudpræparater fra soen d. 22. marts 2017 på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU-SUND, fandtes følgende:

”Sektionsfund:
På hudstykke A og B fandtes seks stribeformede blødninger i huden. Blødningerne havde ”togskinnekonfiguration” med parallelle sider og en opklaring imellem og hav­de en længde på mellem ca. 3-19 cm. Bredden på blødningerne varierede mellem ca. 0,2-0,4 cm, og opklaringen mellem blødningerne varierede mellem ca. 0,3-1,5 cm. Dertil fandtes 13 stribeformede blødninger, der bestod af tværgående parallelle blød­ninger uden central opklaring. Disse blødninger målte mellem ca. 6-18 cm i længden og ca. 1-2 cm i bredden.

På hudstykkerne fandtes derudover ca. 28 mindre blødninger/rifter, der målte mellem ca. 2-14 cm i længden og ca. 0,3-1 cm i bredden.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og muskulaturen.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes blødning i over- og underhuden samt muskulaturen. Endvidere fandtes infil-tration af neutrofile granulocytter (inflammatoriske celler) i over- og underhuden samt enkelte
nekrotiske (døde) muskelfibre med celleinfiltration.

Konklusion:
De observerede forandringer (parallelle blødninger) er forenelige med at være opstået grundet menneskepåført stump traumatisering og vurderes til at være påført ca. 6-10 timer forud for aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og
væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført multiple slag på ryggen, medførende blødninger i hud, underhud og den underliggende muskulatur, har soen været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 7.000 kr.