2017-32-0152-00086

So slået med tatoveringshammer i hovedet

12-06-2017

Skrivelse af 10. februar 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00053-16).
Ved post mortem undersøgelse af slagtekroppen af en so efter slagtning, konstateredes to mærker efter slag med tatoveringshammer hhv. over og under soens højre øje.

Rådet udtalte 12. juni 2017:

Det fremgår af politiets fremsendelsesbrev, at ”Den 2. maj 2016 på slagteriet X observerede embedsdyrlæge D1 en slagtet so med mærker i hovedet efter to slag påført med tatoveringshammer.”

Rådet anmodes om, at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har soen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 6. juni 2016, at ”undertegnede embedsdyrlæge på slagtegangen på slagteriet … den 2. maj 2016 synede slagtekroppen af en so, der var blevet påført to slag med tatoveringshammer i hovedet (fundet er gjort efter slagtning).”

”Efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekroppen var tatoveret med leve­randørnummer … en gang på hver skinke…

Der var mærker efter to slag med tatoveringshammer omkring højre øje på slagtekroppen. Der var givet et slag med tatoveringshammer over øjet med relativt ringe kraft, så slaget havde efterladt en ufuldstændig tatovering. Der var givet et slag med tatoveringshammer over nederste øjenlåg med stor kraft, så slaget havde efterladt en fuld læselig leverandørtatovering. Slaget var placeret, så piggene havde ramt det nederste øjenlåg og havde været 1-2 millimeter fra at ramme soens øje. Der blev ikke fundet nogen skader på selve øjenæblet.

Der var friske blødninger i indstikshullerne fra tatoveringshammerens pigge i tatoveringerne på både skinker og hoved.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at soen, ved at være påført slag med tatoveringshammer over højre øje samt på højre øjes nederste øjenlåg i forbindelse med levering til slagteriet, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom soen ikke har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet skal henvise til Rådets udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.