2016-32-0152-00076

Springhalt so transporteret til slagteri

12-06-2017

Skrivelser af 30. november 2016 og 9. februar 2017 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00010-16).
Ved det levende syn på slagteriet observeredes en springhalt so.
Ved klinisk undersøgelse af den levende so var soen støttehalt tenderende til springhalt på venstre bagben, der var hævet i området omkring knæet. Soen gik kun nødigt, havde besvær med at rejse og lægge sig og ville helst ligge ned.
Ved undersøgelse af slagtekroppen efter aflivning fandtes venstre knæled at være sæde for kronisk ledbetændelse med ødemdannelse i bindevævet fra knæet til hasen. Endvidere konstateredes kronisk osteomyelitis midt på ryggen, samt trykninger på ryggen og småbylder på skulder og lår. Slagtekroppen var mager og misfarvet.
Det fremgår af sagens oplysninger, at ingen af chaufførerne havde bemærket, at soen var halt.

Rådet udtalte 12. juni 2017:  

Spørgsmål 1:

Jeg skal i den anledning anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne efter rådets opfattelse indebærer uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1,2 og 3?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 29. januar 2016, at ved det levende syn på slagteriet, d. 22. december 2016, observeredes en so, der var springhalt på venstre bagben. Soen blev transporteret til slagtning d. 21. december 2016, og den var ikke adskilt fra de andre søer under transporten. Soen blev ved modtagelsen på slagteriet adskilt fra de øvrige dyr.

Det fremgår endvidere, at ”Ved den kliniske undersøgelse af den levende so kunne det konstateres, at dyret var støttehalt i svær grad på pågældende ben, næsten springhalt, men forsøgte momentvist at støtte på benet… Soen lod sig kun nødigt drive frem og ville helst ligge ned. Den havde besvær med at rejse sig og lægge sig… Området omkring venstre knæ var hævet.. Efter aflivning blev der konstateret en stor hævelse over venstre knæled. Ved indsnit sprøjtede en tyk gullig ledvæske med indhold af fibrin ud i en stor stråle. Ledkapslen var rød og fortykket samt hævelse af villi synoviales (de trævler der sidder på leddets bindevæv og forsyner leddet med ledvæske) - en tilstand, der er forenelig med bakteriel infektion i leddet (infektiøs artritis). Bindevævskapslen var fortykket, og der var dannet små hulrum, hvori der var et cremet osteagtigt indhold - hvilket tyder på en kronisk betændelsestilstand… Desuden sås ødem i bindevævet fra knæet og ned til hasen.

På den midterste del af ryggen sås en indkapslet knoglemarvsbetændelse af ældre dato samt trykninger på ryggen og småbylder på skulder og lår.

Soen var mager og misfarvet… Dyret var ude af stand til at gå uden støtte…”.

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at soen under transporten til slagteriet har været læsset og omlæsset flere gange.

Ved pato-anatomisk undersøgelse af materiale fra soen på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, fandtes følgende:

”Sektionsfund:
Hudstykke: Ved inspektion af præparatet fandtes multiple små rifter og blødninger i huden. Dertil fandtes en absces i underhuden, der målte ca. 1,5 x 0,5 x 0,5 cm og indeholdte få ml pus. Absceskapslen, der bestod af bindevæv, var ca. 2-3 mm tyk.

VB: Ved inspektion af knæleddet fandtes to erosioner på tibia og patella, der målte henholdsvis 1,5x0,5 cm og 1, 5x0,3cm. Endvidere fandtes en hyperplastisk synovialmembran samt periartikulær fibrosering, der an­tog en maksimal tykkelse på ca. 2,5 cm. Ved sagittal gennemsavning af benet kunne der ikke erkendes nogle knogleforandringer i femur, tibia eller fibula.

Ryghvirvler: Ved sagittal gennemsavning af ryghvirvlerne fandtes der i en ryghvir­vel kronisk osteomyelitis. Osteomyelitten havde et indhold af få ml pus og var afgrænset af en 2-3 mm tyk bindevævskapsel. Endvidere fandtes spondylose mellem 2 ryghvirvler, der antog en tykkelse på ca. 1,5 cm.

Rygstykke: Ved inspektion af præparatet fandtes multiple blødninger i underhuden.

Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af rygstykket til histo­logisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes store mængder granulationsvæv og nydannet bindevæv i underhuden.

Konklusion:
Subcutan, kronisk absces og multiple små rifter og blødninger i huden. Kronisk, erosiv artritis i knæleddet med hyperplastisk synovialmembran og periartikulær fibrosering.

Kronisk, purulent osteomyelitis og spondylose.

Subcutan blødning, granulationsvæv og nydannet bindevæv.

Bedømt ud fra omfanget af periartikulært bindesvæv og indkapslingen af osteomyelitten vurderes det, at læsionerne har en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos og videoklip til grund, finder Rådet, at soens tilstand for længst burde have været afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at den blev tilset af en dyrlæge og behandlet eller ved at aflive den. De påviste læsioner har medført tydelig og let erkendelig halthed, som det også fremgår af anmeldelsen og medsendte videoklip. Under det lange sygdomsforløb i besætningen har soen været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Dyr, der ikke kan gå og stå ved egen hjælp, eller dyr, der er springhalte, stærkt støttehalte eller udpræget gangbesværede på grund af diagnosticeret eller formodet knoglebrud, ledskred, smertefulde betændelsestilstande i lemmerne (ledbetændelse, seneskedehindebetændelse o. lign.) samt dyr, som lider af almen svækkelse må ikke transporteres levende til slagtning, men skal aflives eller nødslagtes på stedet.

Rådet finder, at soen med de påviste kroniske læsioner, ikke burde have været transporteret levende til slagteriet, og at soen ved at være læsset, omlæsset, og transporteret til slagteriet sammen med andre søer, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.  

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos og videoklip til grund, finder Rådet, at soen under opholdet i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos og videoklip til grund, finder Rådet, at soen ved at være transporteret levende til slagteriet herunder ved at være omlæsset flere gange har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger, skal jeg ligeledes venligst anmode om at modtage disse.

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge og tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte producent og leverandør 1 blev idømt bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Overtrædelsen medfører et klip.

Tiltalte producent og leverandør 2 blev idømt bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte vognmand blev idømt bøde på 20.000 kr.

De tiltalte skulle betale sagens omkostninger.