2016-32-0151-00061

Stærkt afmagret ko ude af stand til at rejse sig ved ankomst til slagteriet

29-06-2017

Skrivelse af 8. december 2016 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00018-15).
En stærkt afmagret slagteko blev ved det levende syn fundet liggende på transporten ude af stand til at rejse blandt øvrige kreaturer fra samme leverandør. Koen blev skudt og aflivet på bilen samt afvist til slagtning.

Rådet udtalte 29. juni 2017:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af d. 6. marts 2015 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne ved det levende syn på slagteriet d. 11. februar 2015 konstaterede, at der fra sigtedes besætning blev leveret 11 dyr. Heraf fandtes en ko liggende på bilen ude af stand til at rejse sig. ”Koen var døende og lå fladt på siden. Koen var under transporten ikke adskilt fra de øvrige kreaturer. Koen var afmagret med fremstående ribben, rygsøjle og sædeben. Huden var mat og snavset. Øjnene var indsunkne. Koen blev skudt og aflivet på bilen og afvist til destruktion, da det vurderedes, at koen ikke var egnet til konsum”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koen også i besætningen har fremstået i den beskrevne stærkt afmagrede tilstand. Koen burde i den beskrevne tilstand ikke have været vurderet egnet til fælles transport.

Koens afmagrede tilstand og svækkede konstitution har medvirket til, at den blev fundet liggende ude af stand til at rejse blandt de øvrige kreaturer på transporten.  Koen har under transporten været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har koen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling i besætningen?

Svar ad 2:

Rådet finder, at koen også i besætningen har fremstået afmagret med fremstående ribben, rygsøjle og sædeben. Af afhøringsrapporterne fremgår det, at koen var svær at indfange forud for transporten, ligesom den strittede imod læsningen, der blev udført med hjælp fra en praktiserende dyrlæge, chaufføren, fodermesteren og en medhjælper. På baggrund af de fremlagte oplysninger har Rådet ikke mulighed for med sikkerhed at foretage en veterinærfaglig vurdering af koens situation i besætningen.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har koen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling under transporten?

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 4:

Ingen bemærkninger.

Afgørelse:

Sigtelsen blev opgivet.