2017-32-0151-00066

Støttehalt ko transporteret til slagteri

23-08-2017

Skrivelse af 24. marts 2017 fra Nordjyllands Politi (5100-89121-00009-16).
En halt ko blev transporteret levende til slagteriet med skånetransport. Ved ankomsten kontaktede chaufføren embedsdyrlægen for at advisere om skånetransporten. Embedsdyrlægen vurderede, at koen ikke skulle have været transporteret. Ejer erkendte, at den var støttehalt på leveringstidspunktet, men fandt ikke at koen var mere halt end tidligere leverede køer. Han havde i samråd med chaufføren vurderet, at den kunne transporteres som skånetransport. Chaufføren oplyste, at han straks havde bemærket koen og havde overvejet, hvorvidt den var transportegnet.

Rådet udtalte 23. august 2017:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at besætningsejeren ved at lade koen gå i besætningen i flere uger med omhand­lede lidelse uden at lade dyret aflive eller behandle/behandle i fornødent omfang, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og udsatte det for unødig smerte, lidelse, angst og varig mén.

Svar ad 1:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. oktober 2016 fremgår bl.a. følgende:” Ved den kliniske undersøgelse sås det, at koen var middelsvær støttehalt (humpende gang) på det venstre bagben. Den så besværet ud når den gik (se video) og gik med krummet ryg og nikkende hoved, hvilket er tegn på aflastning af et ben, der gør ondt.

Når koen blev overladt til sig selv, lagde den al vægten på højre bagben, og stillede venstre bagben frem under kroppen og hvilede herved blot kloven let mod underlaget for at aflaste det venstre bagben. Koen stod med krum ryg og sænket hoved. Hvilket også er tegn på smerte. Den var ikke særlig interesseret i omgivelserne og var noget mager med synlige ribben, (se foto 1, 2, 3 og 4 samt video).

Der sås en ca. 10 x 10 cm stor hævelse omkring den venstre has med et lyserødt, hårløst parti på ydersiden af hævelsen, (se foto 5).

Der sås ligeledes en ca. 25 x 20 cm stor hævelse lige under højre has. På ydersiden af denne var der et sår, som kan skyldes, at der har været gået hul på denne tryk­ning. Det er svært at vurdere om der har været smerter forbundet med trykningen på højre bagben. Der var i hvert fald større smerter fra venstre bagben, idet det var dette ben, den haltede på.

Det sås også at koen havde tydeligt mindre muskelfylde på venstre lår (foto 3). Dette er tegn på, at koen i en længere periode har brugt benet mindre end det andet bagben.

Haltheden, koens måde at bevæge sig på, og den stilling den indtog i hvile, er alle tegn på, at den havde smerter i venstre bagben. Det forhold, at muskelfylden var ty­deligt mindre i venstre bagben er tegn på, at lidelsen har stået på i længere tid. (se billede 1, 2 og 3 samt den medsendte videooptagelse).

Ved undersøgelsen efter slagtning (foto: 6-13) fandtes der betændelse i venstre has (foto 9 og 9 a). Denne betændelse lå omkring leddet imellem sener og seneskeder.”

Det fremgår af sagens akter, at præparatet er bortkommet, og at obduktion derfor ikke har været mulig.

Af skrivelse af 16. februar 2017 fra Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Sektion for patologi, KU/Sund, fremgår, at der ved vurdering af billedmateriale vurderedes følgende:

”Patologiske fund:
Af billedmaterialet fremgår det, at koen er mager. Koen har tydelige ribben og knogle­fremspring over krydset, på ryggen og skulderpartiet i begge sider. Der ses markant atrofi af muskulaturen på venstre lår.

Koen har en hævelse omkring haseleddet på venstre bagben og på ydersiden af højre bagben fra haseleddet til proximalt på piben. Der kan erkendes et ovalt, hårløst og lyserødt område i huden på ydersiden af hasen på venstre bagben samt på indersiden af hasen på højre bagben.

I højre knæled ses en hyperplastisk synovialmembran samt periartikulært bindevævsdannelse med en tykkelse på nogle få mm. Ved sagittal gennemsavning af venstre bagben kan der erkendes pus i relation til flexorsenens seneskeder i området om­kring haseleddet. Pusdannelsen er omgivet af granulationsvæv med en tykkelse på ca. 0,5 cm.

Konklusion:
Forandringerne er forenelige med et huld under middel og atrofi af venstre bagbens lårmuskulatur. Endvidere en kronisk, hyperplasisk artritis med periartikulær fibrose­ring i venstre knæled, og en purulent tendovaginitis i flexorsenens seneskeder i om­rådet omkring haseleddet på venstre bagben.

Bedømt ud fra graden af muskelatrofi, det periartikulære bindevævsdannelse omkring højre knæled samt granulationsvævsdannelse omkring seneskeder i venstre has vurde­res forandringerne at have en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at koens tilstand for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at den rettidigt var blevet tilset af en dyrlæge med henblik på diagnosticering og behandling af lidelsen eller ved at aflive den. De påviste læsioner har medført tydelig og let erkendelig halthed, således som det også fremgår af anmeldelsen. Koen burde ikke have været transporteret levende til slagtning. Under det lange sygdomsforløb i besætningen har den været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe. Under læsning og transport har den været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koen i besætningen har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koen under læsning samt transport har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald finder Rådet, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behand­ling af koen.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Finder Rådet, at besætningsejer/chauffør/transportvirksomhed ved at lade koen transportere til slagteriet derved har undladt at behandle koen omsorgsfuldt samt udsat det for unødig smer­te, lidelse, angst og varigt mén.

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

I bekræftende fald finder Rådet, at der er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behand­ling af koen.

Svar ad 4:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 5:

Der skal henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste. 

Afgørelse:

Tiltalte landmand blev straffet med bøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte chauffør blev straffet med bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Tiltalte transportvirksomhed blev straffet med bøde på 13.000 kr.

De tiltalte skulle hver for sig betale egne sagsomkostninger.