2016-32-0151-00059

Sygeligt afmagret sortbroget ko

09-10-2017

Skrivelser af 16. november 2016 og 9. maj 2017 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00023-16).
Politiet modtog en anmodning om assistance til et besøg, som en dyreværnsorganisation var ved at gennemføre i en besætning med kvæg, får og geder.
Af anmeldelsen fremgår, at der ved besøget i marts 2016 blev observeret en sortbroget ko i en boks sammen med nogle kalve. Dyrene havde ikke adgang til foder og vand. Dyrlæge tilkaldtes for at vurdere huldet hos den sortbrogede ko, samt nogle får og geder i besætningen. Dyrlægen vurderede, at koen var sygeligt afmagret og skulle aflives straks.
Ved et opfølgende besøg, som dyreværnsorganisationen foretog i april 2016 var den sortbrogede ko stadig i flokken med fedekalve. Den havde stadig ikke taget på og virkede nedstemt.
Ved telefonisk kontakt til ejeren i maj 2016 oplystes til dyreværnsorganisationen, at koen ikke var blevet aflivet, ej heller lukket på græs.
Ejeren oplyste, at koen blev købt ca. 1½ måned før anmeldelsen. Koen kunne ikke spise, og det blev ikke bedre.

Rådet udtalte 9. oktober 2017:

Spørgsmål 1:

Jeg skal i den anledning anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt den beskrev­ne adfærd indebærer uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller har karak­ter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1,2 og 3.

Svar ad 1:

Det fremgår af politiets rapport samt af medsendte fotos, at dyrlægen ved gennemgang af besætningen sammen med politipatruljen d. 10. marts 2016 fandt en afmagret ko, der vurderedes at skulle aflives. 

Det fremgår endvidere, at koen stadig ikke 11. april 2016 var aflivet. Det fremgår tillige af sagsakterne, at der ved telefonisk kontakt til ejer i maj 2016 blev oplyst, at koen ikke var blevet aflivet, samt at det ved afhøring 9. august 2016 oplystes, at koen var blevet aflivet.

Det fremgår desuden, at koen blev købt ca. 1 ½ måned før d. 10. marts 2016, samt at koen ved købet ”ikke spiste ”, og at den ikke blev bedre.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at koens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende burde være sket ved, efter dyrlægens gennemgang af besætningen d. 10. marts 2016, at aflive den.

Rådet finder, at koen under det lange sygdomsforløb i besætningen efter dyrlægens besøg 10. marts 2016 uden at være tilset af dyrlæge og behandlet eller være aflivet, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger, skal jeg ligeledes anmode om at modtage disse.

Svar ad 2:

Rådet finder det bemærkelsesværdigt, at der i nærværende sag ikke er anmodet om en skriftlig udtalelse fra dyrlægen, som gennemgik besætningen. Rådet finder det hensigtsmæssigt, at der indhentes en skriftlig veterinærfaglig udtalelse i sager som disse.

Afgørelse:

Sigtelsen blev opgivet, idet man ikke fandt at sigtede ville blive fundet skyldig.