2017-32-0152-00099

To slagtesvin med elefantøre transporteret til slagteri

05-09-2017

Skrivelse af 25. april 2017 fra Nordjyllands Politi (5100-89137-00001-17).
Ved det levende syn på slagteriet observeredes to slagtesvin med elefantøre af en størrelse og karakter, der gjorde, at dyrene blev sorteret fra til nærmere klinisk undersøgelse.
Ejer oplyste, at han godt var klar over, at han havde en gris med elefantøre. Han havde bestilt adskilt transport til grisen, da han ud fra retningslinjer fra Videncenter for Svineproduktion vurderede, at den var transportegnet. Han erindrede intet omkring den anden gris.

Rådet udtalte 5. september 2017:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet at besætningsejer/driftsleder ved at lade dyrene gå i besætningen gennem flere uger med omhandlede lidelse, uden at tilkalde dyrlæge til behandling eller lade dyrene aflive, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og forsvarligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varig mén og væsentlig ulempe.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 2. januar 2017, at der ved det levende syn på slagteriet d. 25. november 2016, observeredes to slagtesvin med elefantøre af en størrelse og karakter, der gjorde, at dyrene blev sorteret fra til nærmere klinisk undersøgelse. Dyrene var transporteret i hver sit rum, adskilt fra andre svin.

Af anmeldelsen fremgår endvidere, at der ved den kliniske undersøgelse af slagtesvinene konstateredes følgende:

Dyr nr. 1(…)
”Ved den kliniske undersøgelse af det levende dyr kunne det konstateres, at dyrets almentilstand var påvirket. Dyret sitrede let i hudoverfladen og havde let forøget vejrtrækning. Dyret havde et meget forstørret højre øre. Øret dækkede store dele af dyrets ansigt, bl.a. det højre øje. Øret var lidt varmere ved berøring end det modstående øre. Øret virkede ikke ømt for berøring, men dyret vægrede sig, når øret blev forsøgt løftet. I den del af dyrets ansigt, der normalt lå dækket af øret, fandtes huden voldsomt fortykket. Fortykkelsen af huden omkring øjet var så kraftig, at intet af selve øjet var synligt - det var derfor umuligt for dyret at orientere sig på dyrets højre side. Desuden fandtes øret meget tungt. Der kunne observeres kraftigt træk i huden på dyrets hoved grundet den unormalt store vægt af det forstørrede øre…”

”Ved undersøgelsen efter den slagtemæssige behandling af slagtekroppen fandtes det forstørrede øre at være ca. 25 cm x 30 cm i størrelse og ca. 9 cm i tværsnit på det tykkeste sted. Grundet ørets voldsomme vægt har slagterobotten tværdelt dyret skævt, således at hovedet er blevet delt midt igennem dyrets højre øje. Det kan derfor ikke makroskopisk lade sig gøre at erkende, om der har været arvævsdannelse på selve øjeæblet. Huden omkring øjet fandtes voldsomt fortykket - ca. 1 cm i tværsnit…”

”Slagtekroppen fandtes muskeldegenereret - en stressbetinget tilstand… slagtekroppen blev kasseret.”

”Ud fra disse fund er det undertegnede embedsdyrlæges vurdering, at dyr nr. 1 havde et stort elefantøre, der har generet dyrets hud i ansigtet og omkring øjet gennem længere tid i så høj grad, at dyret er blevet funktionelt blindt på højre øje…”.

Dyr nr. 2(…)
”Ved den kliniske undersøgelse af det levende dyr kunne det konstateres, at dyrets almentilstand var påvirket. Dyret sitrede let i hudoverfladen og havde let forøget vejrtrækning. Dyret havde et meget forstørret venstre øre. Øret dækkede store dele af dyrets ansigt, bl.a. det venstre øje. Øret var rødt og meget varmere ved berøring end det modstående øre. Øret virkede let ømt for berøring, og dyret vægrede sig, når øret blev forsøgt løftet. Den del af dyrets ansigt, der normalt lå dækket af øret, fandtes med let fortykket hud. Når øret blev løftet, var lidt af dyrets venstre øje synligt, og der var let reaktion på synsindtryk, når øret blev holdt løftet. Uden hjælp faldt øret igen helt hen over dyrets venstre øje - det var derfor umuligt for dyret at orientere sig på dyrets venstre side. Desuden fandtes øret meget tungt. Der kunne observeres kraftigt træk i huden på dyrets hoved grundet den unormalt store vægt af det forstørrede øre…”

”Ved undersøgelsen efter den slagtemæssige behandling af slagtekroppen fandtes det forstørrede øre at være ca. 22 cm x 28 cm i størrelse og ca. 8 cm i tværsnit på det tykkeste sted. Der kunne ikke makroskopisk erkendes arvævsdannelse på øjeæblet. Huden omkring øjet fandtes let fortykket…”

”Slagtekroppen fandtes muskeldegenereret - en stressbetinget tilstand… slagtekroppen blev kasseret.”

Ved pato-anatomisk undersøgelse af elefantørerne fra slagtesvinene d. 23. februar 2017, på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, fandtes følgende:

”Identifikation:
… Højre øre med påsiddende hudstykke målende ca. 128 x 32 cm. Hudstykket nåletatoveret med nr. ….
… Venstre halvdel af hovedet, hvor venstre øre var skåret af, målende ca. 32 x 27 x 12 cm.
… Venstre halvdel af hovedet med påsiddende venstre øre målende ca. 40 x 34 x 11 cm.
Præparat var nåletatoveret ...

Sektionsfund:
Ved inspektion af præparaterne fandtes højre øre fra præparat … og venstre øre fra præparat … voldsomt forstørret. Højre øre målte ca. 27x25x9 cm og vejede ca. 2,96 kg, og venstre øre målte ca. 27x24x7 cm og vejede ca. 2,08 kg. Ved gennemskæring af ørene fandtes store mængder
bindevævsnydannelse på begge sider af den intakte ørebrusk. På præparat … fandtes i alt fem små nåletatoveringer. Fire af nåletatoveringerne var med …, og et var med nr. ...

Konklusion:
De observerede forandringer er forenelige med elefantiasis i højre (…) og venstre (…) øre.
Forandringerne vurderes at have en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

De påviste læsioner har været tydelige og let erkendelige i besætningen med voldsom forstørrelse af henholdsvis højre og venstre øre. Rådet finder, at slagtesvinenes situation burde have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende, bedst ville være sket ved, at de var blevet tilset af en dyrlæge og behandlet, eller ved at aflive dem.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at have gået i besætningen igennem længere tid med ubehandlede elefantører, således at slagtesvinene ved levering til slagteriet fandtes alment påvirkede med forstørrede/tunge højre/venstre øre, som dækkede for svinenes ene øje, kompromitterede deres orienterings- og balanceevne, og medførte fortykkelse af huden i de dele af ansigtet, der var dækket af øret, har slagtesvinene været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder rådet, at de 2 svin derved har været behandlet uforsvarligt eller grovere forsvarligt.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Finder rådet at besætningsejer/driftsleder/vognmandsfirma ved at lade svinene transportere til slagteriet derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og forsvarligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varig mén og væsentlig ulempe.

Svar ad 3:

Af veterinær kontrolrapport af 25. november 2017 fremgår, at ”I forbindelse med aflæsningen af dyrene og den efterfølgende undersøgelse kunne det konstateres, at dyrenes orienteringsevne var meget kompromitteret. Dyrene fandtes påvirkede af transporten, idet de sitrede i huden og havde øget vejrtrækningsfrekvens.”

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at ”..dyrene var transporteret i hvert sit rum, adskilt fra de øvrige dyr.”

Rådet finder, at dyr med upåvirket eller kun i mindre grad påvirket almenbefindende i forbindelse med mindre smertevoldende lidelser som tilskadekomst, afhelede eller lokale betændelsestilstande og lettere haltheder samt gangbesvær forårsaget heraf, kan transporteres levende, såfremt dyret ikke påføres yderligere lidelse på grund af transporten. Der skal ved tvivl om, hvorvidt dyret påføres unødig lidelse ved transporten indhentes en dyrlægeerklæring.

Lægges ovennævnte og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at slagtesvinene ikke var egnede til levende transport, uanset de var adskilt fra øvrige svin under transporten. Ved at være transporteret levende til slagteriet har slagtesvinene været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 4:

I bekræftende fald, finder Rådet, at de 2 svin derved har været behandlet uforsvarligt eller grovere forsvarligt.

Svar ad 4:

Se svar ad 3.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 5:

Rådet skal henvise til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 50.000 kr., jf. dyreværnsloven § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1 og § 2, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5, jf. § 19, stk. i samt bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 § 35, stk. 1, nr. 1, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter mv., artikel 3, litra b og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel I, pkt. l og pkt. 2, litra b.

Straffen vedrørende tiltalte chauffør bortfaldt, jf. Fødevarestyrelsens udtalelse om, at der ikke ville være sket anmeldelse mod tiltalte, hvis forholdet havde været konstateret i dag, jf. straffelovens § 83.

Tiltalte vognsmandsfirma blev straffet med bøde på 20.000 kr., jf. dyrevelfærdsloven § 58, stk. 1, jf. stk. 12, jf. stk. 13, jf. § 2 (tidligere dyreværnsloven § 28, stk. 1,jf. stk. 9,jf. stk. 11,jf. § 1) samt bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport § 37, stk. 1, nr. 1, og nr. 6, og stk. 3 (tidligere § 35, stk. 1, nr. 1,jf. stk. 2), jf. Rådets Forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter mv., artikel 3, litra b og artikel 6, stk. 3, jf. bilag I, kapitel I, pkt. i og pkt. 2, litra b. Straffen fastsattes som en tillægsstraf til tidligere afgørelser, jf. straffelovens § 89.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at der var tale om uforsvarlig behandling af dyr i erhvervsmæssigt forhold, og at tiltalte var straffet for tilsvarende forseelse flere gange tidligere.

Retten nedsatte bøden henset til den tid, der var forløbet, siden forholdet blev begået.