2017-32-0151-00075

Tyrekalv med brud i hofte/bækken opstaldet i dybstrøelsesboks med andre dyr

21-09-2017

Skrivelse af 8. juni 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00109-16).
Ved krydsoverensstemmelseskontrol i en kvægbesætning observeredes en dårligt gående tyrekalv i en dybstrøelsesboks med 13 andre dyr. Dyret, der havde tydelige problemer med normal bevægelse af bagparten og koordinering af bagbenene, stod med understillede bagben, havde kort trippende gang, og en dyrlæge vurderede dyret var meget smertebelastet. Den tilkaldte praktiserende dyrlæge konstaterede, at dyret havde brud i bækken/hofte på højre bagben. Dyret blev aflivet.
Det fremgår af sagsakterne, at tyrekalven var købt med forbehold to måneder tidligere, da den var dårligt gående. Den havde ikke været tilset af dyrlægen eller været behandlet i besætningen.
Landmanden oplyste, at dyret var tilset af dyrlægen inden købet. Han havde holdt øje med dyret og kunne se en forværring efter en måned. Han havde overvejet at tilkalde dyrlæge.

Rådet udtalte 21. september 2017:

Spørgsmål 1:

Har kalv nr. X under sit ophold i besætningen derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 9. december 2016, at ved et kontrolbesøg i en kvægbesætning observeredes en tyrekalv, der var dårligt gående, i en dybstrøelsesboks med i alt 14 dyr. Kalven gik modvilligt rundt, havde tydelig problemer med normal bevægelse af bagparten og koordinering af bagbenene, samt havde kort trippende gang. Kalven stod med understillede bagben, og embedsdyrlægen vurderede den som meget smertebelastet.

Det fremgår endvidere, at den praktiserende dyrlæge ved undersøgelse af kalven konstaterede et brud i bækken/hofte på højre bagben. Kalven blev aflivet.

Af sagsakterne fremgår tillige, at ejeren, to måneder tidligere, havde købt kalven med forbehold, da den viste tegn på dårlig gang. Han transporterede selv kalven hjem. ”Han holdt øje med dyret og kunne efter en måned se, at der skete en forværring, hvorfor han ville have tilkaldt dyrlæge.” Under opholdet i besætningen havde den ikke været tilset af dyrlæge eller været isoleret i sygeboks.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalvens situation for længst burde være afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at kalven ved ankomsten til besætningen eller senest da den viste tegn på forværring, var isoleret i sygeboks og tilset af en dyrlæge og/eller aflivet. De påviste læsioner har medført let erkendelig halthed, som det også fremgår af sagsakterne. Kalven har således ikke været behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Under det lange sygdomsforløb i besætningen har kalven været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalven har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rå­dets svar.

Svar ad 2:

Rådet finder det betænkeligt, at en kalv, hvis egnethed som handelsvare pga. dårlig gang betvivles, udsættes for en levende transport, uden at denne på forhånd har været godkendt og attesteret af en dyrlæge. Rådet skal henvise til Rådets udtalelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.