2017-32-0151-00064

Udegående skotsk højlandskvæg uden mulighed for tørt leje

28-08-2017

Skrivelse af 15. februar 2017 fra Fyns Politi (2300-89110-00051-16).
I et udendørs økologisk hold af skotsk højlandskvæg fandtes ved myndighedernes årlige kontrol ultimo februar 2016, at kreaturerne gik uden at være sikret mod vejr og vind efter deres behov. Dyrene var ved godt huld og uden anmærkninger fra kontrollanterne. Der havde ved kontrol i 2013 været lignende forhold i besætningen. Ejeren erkendte de faktiske forhold. Der blev senere opført en hal til kreaturerne. Forholdet blev meldt til politiet.

Rådet udtalte 28. august 2017:

Spørgsmål 1:

Under forudsætning af at det lægges til grund, at forholdene har været som beskrevet i NaturEr- hvervstyrelsens anmeldelse af 6. december 2016, p. 2 (de fire første afsnit), anmoder jeg om at få oplyst, om dyrene på grund af den manglende adgang til stald eller læskur efter Deres vurdering har været behandlet uforsvarligt.

Svar ad 1:

Det fremgår af kontrolrapporten af 19. februar 2016, at der d. 12. februar 2016 fandtes følgende forhold: ” Halvdelen af besætningen (omkring 23 dyr) går på mark 2 (2,76 ha). Arealet er kuperet med læhegn på dele af de to langsider. Du har opstillet halmballer i en hesteskoform på arealet, således at dyrene har mulighed for at gå i læ, og du har strøet arealet inden for ballerne, således at dyrene har mulighed for at ligge i det. Det strøede areal mellem ballerne er ikke overdækket. På kontroldagen var det strøede leje tørt.

Den anden halvdel af besætningen går på markerne 7, 7B, 7E og 7D (ialt 3,21 ha). En del af arealet er bevokset med løvtræer. Arealet under løvtræerne udgør ikke et tørt leje. På mark 7 er der opsat halmballer i en hesteskoform. Arealet mellem halmballerne er strøet, således at dyrene har mulighed for at ligge i det. Det strøede areal mellem ballerne er ikke overdækket. På kontroldagen var det strøede areal tørt. Dyrene fodres med wrap, og de er i pæn foderstand.”

Rådet finder, at kreaturer, der er udegående hele døgnet i vinterperioden, skal have muligheder for at søge ly og læ på et tørt leje. Rådet skal anføre, at det er Rådets vurdering, at det ”tørre leje” skal være til rådighed, hvor der samtidigt er læ og beskyttelse mod nedbør. Disse to forhold kan ikke adskilles.

Lægges ovennævnte samt de fremsendte sagsakter og fotos til grund, finder Rådet, at dyrene ikke har haft mulighed for at søge at søge ly og læ på et tørt leje.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de 46 kreaturer af racen Skotsk Højlandskvæg har været udsat for betydelig lidelse og væsentlig ulempe, og har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Der skal henvises til Rådets svar til supplerende spørgsmål af 18. april 2013 om udendørs hold af dyr i vinterperioden, samt Det Veterinære Sundhedsråds og Dyreværnsrådets fællesudtalelse af 8. november 2012 om hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, som vedlægges.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr.