2017-32-0151-00083

Ved kontrolbesøg blev der konstateret 4 halte ungkreaturer, der ikke var tilset af dyrlæge

15-12-2017

Skrivelse af 30. august 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00003-17).
Ved et kontrolbesøg i en slagtekalvebesætning konstaterede embedsdyrlægen fire halte ungkreaturer, der ikke var håndteret korrekt.
Ejeren oplyste, at han havde isoleret dyrene i sygeboks for hhv. 6 og 3-4 dage siden fordi de haltede.

Rådet udtalte 15. december 2017:

Rådet anmodes om, at foretage en vurdering af uforsvarligheden:

Såfremt ovennævnte lægges til grund,

Spørgsmål 1:

har ungtyren A, CKR.nr. T1, ved ikke på et tidligere tidspunkt at være blevet tilset af dyrlæge og behandlet, alternativt aflivet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen, at embedsdyrlægen ved et kontrolbesøg i besætningen konstaterede fire dyr, med varierende grader af halthed, der var isoleret i sygeboks.

Dyr A – sortbroget ungtyr: Tyren var opstaldet på dybstrøelse i en sygeboks sammen med en kvie. Tyren var springhalt og kunne ikke tage støtte på venstre bagben. Den slæbte delvist bagbenet efter sig. Benet hang i en unaturlig vinkel. Der fand­tes kraftig hævelse fra hasen og op ad benet, hvilket også fremgår af medsendte videoklip.

Det var embedsdyrlægens vurdering, at der var tale om en fraktur af bagbenet, af mindst en uges varighed.

Dyr B – rød kvie: Kvien var kraftigt støttehalt med hævelse omkring haseleddet af venstre bagben. I hvile tog kvien ikke naturlig støtte på bagbenet, men hvilede klovenes over­side mod underlaget.

Embedsdyrlægen vurderede, at tilstanden havde varet minimum en uge.

Dyr C – hvid krydsningstyr: ”Tyren var kraftigt støttehalt på højre bagben. I hvile tog den enten ikke ordentlig støtte på benet eller holdt det fremadrettet for at aflaste, som tegn på smer­te.”

Embedsdyrlægen vurderede, at tilstanden havde varet minimum nogle dage.

Dyr D – sortbroget ungtyr: ”Tyren var støttehalt på højre bagben med hævelse fra koden og ned. 1 hvile holdt også denne tyr højre bagben fremadrettet for at aflaste.”

Embedsdyrlægen vurderede, at tilstanden havde varet minimum nogle dage.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående, sagsakterne og den medsendte foto- og videodokumentation til grund, finder Rådet, at dyr A´s situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket burde være sket ved at lade dyret tilse af en dyrlæge eller aflive det. Ved at have opholdt sig i besætningen igennem længere tid med springhalthed og benet i unaturlig vinkel grundet formodet knoglebrud, har dyr A været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Lægges ovenstående, sagsakterne og den medsendte foto- og videodokumentation til grund, finder Rådet, at dyr B´s, C´s og D´s, situation, skulle have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket burde være sket ved at lade dyrene tilse af en dyrlæge eller at aflive dem. Ved at have opholdt sig i besætningen igennem længere tid med støttehalthed eller kraftig støttehalthed har dyr B, C og D været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

har kvien B, CKR.nr. K1, ved ikke på et tidligere tidspunkt at være blevet tilset af dyrlæ­ge og behandlet, alternativt aflivet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

har tyren C, CKR.nr. T2, ved ikke på et tidligere tidspunkt at være blevet tilset af dyrlæ­ge og behandlet, alternativt aflivet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

har ungtyren D, CKR.nr. T3, ved ikke på et tidligere tidspunkt at være blevet tilset af dyrlæge og behandlet, alternativt aflivet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 12.500 kr.