2017-32-019-00025

Vurdering af transportkasse til brug ved fremvisning af brunskuldret våge

29-06-2017

Skrivelse af 6. februar 2017 fra Fødevarestyrelsen, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin (2017-32-01115-711-05188).
Fødevarestyrelsen modtog en ansøgning om tilladelse til fremvisning af en brunskuldret våge. I den forbindelse blev Rådet anmodet om at vurdere, om transportkassen, der anvendtes i forbindelse med transport til fremvisningsstedet, var forsvarlig for så vidt angik størrelse og ventilation.

Rådet udtalte 29. juni 2017:

Rådet har til brug for udtalelsen gjort brug af sagkyndig bistand.

Rådet er blevet anmodet om en udtalelse til ansøgningen, herunder er der specielt anmodet om Rådets vurdering af transportkassen til brug for transport af fuglen til fremvisningsstedet. 

Af ansøgers mail fremgår bl.a., at fuglen skal deltage ved byfester, markeder, fødselsdage, messer, på skoler mm. Fremvisningen vil primært foregå ved, at fuglen sidder på handske med eller uden hætte, eller på medbragt bue (80 cm bred, 48 cm høj, glidende fæstningsring, siddeområdet omviklet med sisal til en passende diameter for fuglens fødder, faste jordspyd eller mulighed for fastpløkning), hvor fuglen kan komme på afstand af folk, hvis den har brug for en pause. Der vil være mulighed for publikum at komme helt tæt på fuglen og tage billeder under hensyntagen til fuglens velfærd og sikkerhed. Når fuglen er på bue, vil den være afskærmet fra publikum med hegn eller lignende, og den vil være under opsyn. Fuglen vil have adgang til bad/drikke i det medbragte vandkar, når den sidder på buen og skygge om nødvendigt. På sigt skal fuglen lave flyveopvisninger. Fuglen vil flyve fra handske til handske mellem ejer og en hjælper og lejlighedsvis en af publikum.

På turen vil den blive transporteret i en transportkasse i en bil, jf. vedlagte foto i sagsakterne. Det fremgår af ansøgningen, at transportkassen har dimensionerne indvendig: H: 58,5 cm, D: 56,5 cm, Bredde35, 5 cm, kassen er udstyret med 5 stk. skønsmæssigt 1½ cm Ø udluftningshuller og siddepinden er beklædt med astroturf.

  • Rådet finder, at flyvning mellem ejer og publikum (begge med handske) vil kunne medføre ulempe for fuglen, fx hvis publikum reagerer uhensigtsmæssigt ved fuglens landing.
  • Ud fra det fremsendte materiale, ser ventilationen i transportkassen meget begrænset og mangelfuld ud. Ventilationshullerne skal være større fordelt på alle sider samt i loftet af kassen. Ydermere skal ventilationshullerne på kassens inderside være dækket af net, som kan hindre, at fuglen kan få lemmer og/eller næb i klemme eller ud af kassen. Ventilationshullerne skal udvendigt være dækket af groftvævet stof, som hindrer fuglens udsyn ud af kassen.
  • Kassens mål skal være tilpasset dyret, så det kan vende sig i kassen.
  • Kassen må ikke være for høj, da dette vil opfordre fuglen til at hoppe. Rovfugle er kendt for hoppe og kan derved beskadige deres isse og hoved under transport. Lågets inderside skal derfor være polstret.
  • Ud fra det fremsendte materiale er det ikke muligt at vurdere om tæppe og siddepind er lavet forsvarligt. Begge skal være forsvarligt fastgjort og af et materiale, så fuglen ikke glider. Materialet og limen skal være giftfrit, så en indtagelse ikke skader fuglen.

På baggrund af ovennævnte, finder Rådet, at transportkassen med den beskrevne konstruktion ikke er anvendelig til brug for formålet.

Der skal endvidere for en nærmere beskrivelse af egnede kasser henvises til IATA regelsæt.

Opmærksomheden skal tillige henledes på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet tilladelse til hold af Harrishøg mærket … og ejeren har ansøgt om flyvetilladelse til en Harrishøg mærket ...

Afgørelse:

Ansøger ændrede indretningen af transportkassen, specielt ventilationsåbningernes antal, størrelse og udformning, og valgte at flyvning til publikum ikke ville blive aktuelt. På den baggrund imødekom Fødevarestyrelsen ansøgningen.