2018-32-0152-00166

10 magre og utrivelige svin gik i en sygesti

21-08-2018

Skrivelse af 12. marts 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00159-17).
Ved kontrol i en økologisk svinebesætning observeredes 10 svin magre og utrivelige svin med diarre i en sygesti. Dyrene var ikke tilset af dyrlæge.

Rådet udtalte 21. august 2018:

Spørgsmål 1:

Har de 10 grise derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, el­ler grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 15. december 2017, at der ved en kontrol i en økologisk svinebesætning observeredes 10 magre og utrivelige svin i en sygesti. To af svinene var større/ældre end de andre, ”og de var også de mest magre.” Det fremgår endvidere, at ejer oplyste, at svinene havde diarre, og at de ikke var tilset af en dyrlæge.

Af sagens oplysninger fremgår tillige, at svinene kun havde adgang til en meget lille vandskål, der var tom.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Svin med diarre har et stort behov for fri adgang til frisk drikkevand i rigelige mængder, for at undgå dehydrering.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at svinene på et tidligere tidspunkt burde være underkastet dyrlægeundersøgelse og behandling eller aflivning. Ved at være unddraget dette samt ved at være unddraget sufficient adgang til vand har svinene været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1 og 9, jf. §1 og § 2, jf. § 24, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017 af økologiloven og § 93, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 194 af 24. februar 2017 om økologisk jordbrugsproduktion m.v., for overtrædelse af artikel 24, stk. 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og artikel 14, stk. 1, litra e om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, ved at være ansvarlig for at 10 grise blev behandlet uforsvarligt, idet grisene havde diarre og var magre og utrivelige, uden at have modtaget dyrlægebehandling, ligesom grisene ikke havde tilstrækkelig adgang til vand, selvom syge eller tilskadekomne dyr skal behandles øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider, ligesom de i forbindelse med behandlingen om fornødent skal isoleres fra andre dyr under passende forhold, hvorfor grisene ikke blev behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fordret og vandet under hensyntagen til deres fysiologikse, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Sagen blev afgjort med bødeforlæg på 35.000 kr.