2017-32-0151-00091

80 kvier opstaldet i en sengebåsestald med dybstrøelse

14-03-2018

Skrivelse af 16. oktober 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00075-17).
En økologikontrol konstaterede et antal kvier i et sengebåseafsnit. Strøelsen varierede fra tør til meget fugtig uden nærmere beskrivelse. Kvierne var rene på ben, bug og bagpart.

Rådet udtalte 14. marts 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har de 80 kvier derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af Naturerhvervsstyrelsens kontrolrapport af d. 3. maj 2017, at der ved et årligt økologikontrolbesøg d. 2. maj 2017 konstateredes, at 80 kvier var opstaldet i en sengebåsestald med dybstrøelse. Dybstrøelsesmåtten blev beskrevet som ikke tilstrækkeligt velstrøet og varierede fra helt tør til meget fugtig. Kvierne var rene på ben, bug og bagpart. Det ledsagende billedmateriale viser billeder af nogle kvier samt af sengebåse med et ikke nærmere beskrevet underlag.

Rådet skal anføre, at man ved dybstrøelse forstår anvendelse af strøelse lag på lag i et staldområde, hvorved der over tid opstår en mere eller mindre tyk måtte af strøelse (oftest halm), der også dækker dyrenes afgivne afføring og urin. En sådan opstået dybstrøelsesmåtte skal være passende tør og yde dyrene mulighed for tørt leje.

Med baggrund i en manglende beskrivelse af antallet af til rådighed værende sengebåse for de 80 kvier samt en nøjere beskrivelse af underlaget i disse samt renholdelse heraf finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at vurdere en eventuel grad af væsentlig ulempe eller uforsvarlighed.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 8.000 kr. i henhold til lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017 af økologiloven § 24, stk. 2, jf. stk. 3, og bekendtgørelse nr. 1316 af 19. november 2018 om økologisk jordbrugsproduktion § 93, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produk­ter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol artikel 11, stk. 2, og Rådets forord­ning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produk­ter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 artikel 14, stk. 1 litra b, nr. ii.