2017-32-0152-00136

Fire svin med navlebrok med sår transporteret til slagtning

15-06-2018

Skrivelse af 16. november 2017 fra Fyns Politi (2300-89110-00038-17).
Ved det levende syn på slagteriet observerede embedsdyrlægen fire slagtesvin med navlebrok med sår. Svinene blev transporteret sammen med 6 andre slagtesvin med brok i to hold med fem i hver. Der var udfærdiget brokattest på 5 svin.

Rådet udtalte 15. juni 2018:

Spørgsmål 1:

Burde gris nr. 1 og nr. 2 har været aflivet forud for transporten til slagteriet?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 23. maj 2017, at embedsdyrlægen ved det levende syn på slagteriet den 9. maj 2017 observerede fire slagtesvin med navlebrok med sår.

Dyr nr. 1: Ved den kliniske undersøgelse af dyr nr. 1 konstaterede embedsdyrlægen, at ”dyret hav­de et navlebrok med en størrelse på 30x25x20 cm. På undersiden af brokket var et sår med størrelsen 4x15 cm. Huden omkring såret var fortykket. Dyret var ikke bevæ­gelseshæmmet af brokket.”

Ved undersøgelse af slagtekroppen efter den slagtemæssige behandling, konstaterede embedsdyrlægen, at ”Der var tarme i brokket. Ved gennemskæring af såret fandtes kraftigt for­tykket hud med granulationsvæv med en tykkelse på 1 cm…”.

Dyr nr. 2: Ved den kliniske undersøgelse af dyr nr. 2 kunne det konstateres, at ”dyret hav­de et navlebrok med en størrelse på 17x20 cm. På undersiden af brokket var et sår med størrelsen 5 cm. Huden omkring såret var fortykket. Dyret ramte broksækken under gang…”.

Ved undersøgelse af slagtekroppen efter den slagtemæssige behandling, konstaterede embedsdyrlægen, at ”Der var tarme i brokket. Ved gennemskæring af såret fandtes kraftigt for­tykket hud med granulationsvæv med en tykkelse på 0,5 cm…

Embedsdyrlægen vurderede, at dyr nr. 1 og 2’s lidelse havde en varighed af mindst to uger.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at svinenes situation for længst burde have været afhjulpet i besætningen, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at dyrene var blevet isoleret i sufficient indrettet sygesti med et tykt lag strøelse, løbende var blevet undersøgt og i fornødent omfang behandlet og var blevet aflivet eller alternativt hjemmeslagtet, inden lidelsernes fik et omfang af det konstaterede. 

Spørgsmål 2:

Er grisene efter rådets vurdering behandlet uforsvarligt eller groft uforsvarligt som foreløbig for­udsat i sigtelserne ovenfor (der ønskes en vurdering for hver enkelt gris)?

Svar ad 2:

Dyr nr. 3: Det fremgår af anmeldelsen, at det ved den kliniske undersøgelse af svinet kunne konstateres, at det havde et ”navlebrok på 15 cm. På undersiden af brokket var et sår... Dyret ramte broksækken under gang.”

Ved undersøgelse af slagtekroppen efter den slagtemæssige behandling kunne det konstateres, at ”Der var tarme i brokket. Ved gennemskæring af såret fandtes let fortykkelse af huden og minimalt granulationsvæv.”

Dyr nr. 4: Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at det ved den kliniske undersøgelse af svinet kunne konstateres, at det havde et ”navlebrok med en størrelse på 15 cm. På undersiden af brokket var et sår…”

Ved undersøgelse af slagtekroppen efter den slagtemæssige behandling kunne det konstateres, at ”Der var tarme i brokket. Ved gennemskæring af såret fandtes let fortykkelse af huden og minimalt granulationsvæv.”

Materiale fra et af svinene blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Sektion for patologi modtog den 23. februar 2018 et præparat fra et svin til patoanatomisk undersøgelse. Præparatet, der var frosset ved modtagelsen, om­fattede et hudstykke fra bugen samt en udposning fra bugvæggen med en højde på ca. 12 cm og en diameter på ca. 13 cm. Huden var nåletatoveret med num­mer X. Præparatet var slagtemæssigt behandlet.

Ved inspektion af udposningen fandtes denne at udspringe fra bugvæggens midtlinje lige cranialt for præputial åbningen. På den ventrale overflade af ud­posningen var et sår målende ca. 1,8 x 3,8 cm, hvorpå der ved modtagelsen var gjort indsnit. Såret var dækket af granulationsvæv med en tykkelse på ca. 0,1 cm hvorunder der fandtes ca. 0,4 cm nydannet bindevæv. På den indvendige side af præparatet fandtes en brokring med en diameter på ca. 6 cm. Fra udpos­ningen og ud igennem brokringen fandtes et stykke af omentet. Ved gennemskæring af udposningen fandtes denne at bestå af en broksæk med en indvendig dybde på ca. 10 cm og med indhold af oment som var adhæreret til broksækkens væg.

Udposningen på bugvæggen var sæde for to læsionstyper, et hernie (brok) og et sår på dettes ventrale overflade. Såret på udposningens overflade var dækket af granulationsvæv og nydannet bindevæv og har en alder på ikke under 1 uge.”

Lægges ovennævnte og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at svin nr. 3’s og 4’s situation for længst burde have været afhjulpet i besætningen, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at navlebrokkene løbende var blevet underlagt omhyggelig vurdering og rettidig indgriben, således at aflivning alternativt eventuelt slagtning på stedet havde fundet sted, inden lidelserne fik et omfang af det konstaterede. Rådet finder, at dyr nr. 3 og 4 under opholdet i besætningen har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte, svar ad 1 og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at svin nr. 1 til 4, uanset om de var opstaldet i sufficient indrettet sygesti, ved det daglige tilsyn ikke har været underlagt en til strækkelig omhyggelig løbende vurdering og rettidig indgriben. Herved har dyrene ved leveringen til slagteriet fremstået med store/komplicerede navlebrok med sår på broksækken.

Rådet finder, at dyr nr. 1 til 4 under opholdet i besætningen samlet set har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet finder endvidere, at svin nr. 1 til 4 under transporten til slagteriet har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Kan - under forudsætning af, at de fire grise er omfattet af den foreliggende navlebrok-attest (bi­lag 9) - grisenes tilstand forværres i en sådan grad, at de d. 5. maj 2017 (dyrlæge D1) under visse forudsætninger kan være transportegnede og fire dage senere ved modtagelsen på slagteriet er transportuegnede (Kødkontrollens dyrlæger)? Eller med andre ord: Er de to veteri­nære skøn forenelige?

Svar ad 3:

Det fremgår af sagsakterne, at besætningsdyrlægen d. 5. maj 2017 havde udfærdiget en navlebrokattest på 5 slagtesvin, der ved besøget ”virkede alment upåvirket, åd og drak normalt. Der var på undersøgelsestidspunktet ikke sår på broksækken og grisene var ikke bevægelseshæmmet af brokket.”

Det fremgår ikke entydigt, hvilke slagtesvin, der var omfattet af brokattesten.

Embedsdyrlægen konstaterede d. 9. maj 2017, at der var sår på de fire svins broksække, og vurderede ved den kliniske undersøgelse efter den slagtemæssige behandling, at sårene hos svin nr. 1 og 2 havde en alder på mindst 2 uger.

Det fremgår endvidere af erklæringen af 1. marts 2018 vedrørende patoanatomisk undersøgelse af materiale fra et af svinene (nr. 2, 3 eller nr. 4), at såret på brokket havde en alder på ikke under en uge.

Lægges svar ad 1 og 2 til grund, finder Rådet, at de omhandlede svin d. 5. maj 2017 ikke har været transportegnede og fremstået uden sår, idet de tilstedeværende brok med sår hos dyr nr. 1-4, har haft en varighed på ikke under en uge.

Spørgsmål 4:

Giver sagen rådet anledning til andre bemærkninger?

Svar ad 4:

Der henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Tiltalte svineproducent blev idømt bøde på 25.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på den vejledende bødetakst i erhvevsmæssige forhold sammenholdt med antallet af grise.

Tiltalte vognmand blev idømt bøde på 18.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på den vejledende bødetakst ved et 2. gangs tilfælde af overtrædelse af dyreværnsloven § 28, stk. 1, i et er­hvervsmæssigt forhold sammenholdt med antallet af grise.

De tiltalte skulle betale sagens omkostninger.