2018-32-0152-00170

Grise med kronisk ledbetændelse samt gris med brok med sår - ikke isolerede i sygesti

21-08-2018

Skrivelse af 6. marts 2018 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00010-17).
Ved Fødevarestyrelsens kontrol i en svinebesætning konstateredes tre grise, som skulle have været isoleret i sygesti og behandlet eller aflivet. To grise havde kronisk ledbetændelse og en havde et stort brok med sår på.

Rådet udtalte 21. august 2018:

Spørgsmål 1:

Om besætningsejer … ved at have undladt at behandle de 3 grise eller ladet dyrene aflive, har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og udsat grisene for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 20. november 2017:

”Gris 1 (foto 1 - 3): I slagtesvinestalden gik der en gris, ca. 70 kg, med et stort navlebrok på 35 cm. På broksækken var der et 5 cm stort sår, som var 3-4 mm dybt og med markerede sår­rande. ……Grisen gik med et par andre grise af samme størrelse i en sti uden blødt underlag eller overdæk­ning, dvs. i en almindelig produktionssti.

Grisen burde på et tidligere tidspunkt, inden der udviklede sig sår på broksækken, være blevet flyttet til en sygesti med blødt leje, da der ellers er stor risiko for, at såret på broksækken rumperer. Set i lyset af sårets alder, burde grisen være flyttet til sygestien for mindst 10 dage siden, mens såret endnu var overfladisk. Da grisen har ud­viklet et stort sår på broksækken, burde den have været aflivet på et tidligere tids­punkt for at undgå unødig lidelse….

Gris 2 (foto 4 samt video 1 og 2): I slagtesvinestalde gik der en gris, ca. 60 kg, med et ca. 4 uger gammelt, afhelet ha­lesår efter halebid. Infektionen havde spredt sig fra halen til venstre albueled, hvor der som følge heraf var opstået en kronisk ledbetændelse. Ledbetændelsen vurderes til at være ca. 3 uger gammel, da leddet ved palpation var fast og hævet.

.... Som det fremgår af video 1 og 2, bevæge­de grisen sig nødigt og tog ikke støtte på benet, hvilket er tegn på, at tilstanden har været meget smertefuld for grisen.

Grisen gik i en almindelig produktionssti med få andre grise. Stien var uden blødt underlag eller overdækning.

Da grisen ikke var isoleret i en sygesti med blødt leje, og da der under tilsynet ikke kunne fremvises medicinregistreringer, der dokumenterer behandling af grisen med antibiotika eller smertestillende medicin, vurderes det, at besætningsejer ikke har forsøgt at afhjælpe tilstanden for grisen.

Gris 3 (video 3):
I ungsvinestalden gik der en gris, ca. 30 kg, med kronisk ledbetændelse i højre bag­bens hofteled efter halebid. Som det fremgår af video 3, så bevægede grisen sig kun nødigt og tog nødigt støtte på benet, hvilket er et tegn på, at tilstanden har været meget smertefuld for grisen.

…. Ved ikke at isolere grisen i en sygesti med blødt leje, og da der under tilsynet ikke kunne fremvises medicinregistreringer, der dokumenterer behandling af grisen med antibiotika eller smertestillende medicin, vurderes det, at besætningsejer ikke har forsøgt at afhjælpe tilstanden for grisen.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet skal anføre, at grise med store brok kræver ekstra opmærksomhed og påpasselighed fra staldpersonalets side ved det daglige tilsyn af det enkelte dyr. Grise, hvor broklidelsen medfører dårligt almenbefindende, væksthæmning eller tydelig bevægelseshæmning, skal aflives straks. Såfremt det vurderes, at et stort brok hos en gris ikke er af en sådan karakter, at dyret skal aflives/slagtes straks, skal dyret anbringes i sygesti med et tykt lag strøelse, da det er stærkt udsat for stifællers bid, tråd, puf og stød, ligesom der er stor risiko for sårdannelse på broksækken.

Lægges ovennævnte samt medsendte videosekvens og fotomateriale til grund, finder Rådet, at gris 2 og 3 for længst burde have været isoleret i en sygesti og behandlet eller aflivet. Gris nr. 1 burde for længst have været isoleret i sygesti og aflivet/slagtet inden brokket nåede en størrelse og karakter, som det beskrevne. Under sygdomsforløbet i besætningen har de 3 grise været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de 3 grise under det lange sygdomsforløb har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Spørgsmål 2:

Om besætningsejer … har udsat de enkelte grise for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Det skal endvidere anføres, at der ikke foreligger afhøring af sigtede, og at Rådets udtalelse er baseret på anmeldelsen.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. §§ 1 og 2 og bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19, stk. 1, jf. § 5, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet tre grise groft uforsvarligt, idet grisene under opholdet i besætningen ikke havde fået tilstrækkelig behandling eller var blevet aflivet, hvorved grisene ikke blev behandlet omsorgsfuldt, ligesom grisene ikke blev beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, idet gris 1 havde et stort navlebrok på 35 cm med et fem cm stort sår, og gik blandt andre grise i almindelig produktionssti, gris 2 havde en kronisk ledbetændelse i venstre albueled og gris 3 havde en kronisk ledbetændelse i højre bagben.

Sagen blev afgjort med bøde på 30.000 kr.