2018-24-0150-00032

Hingst med større svulst på forhud og heste uden mulighed for tørt leje

02-10-2018

Skrivelse af 6. juli 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00072-18).
I et hestehold fandtes en hingst, som havde en stor svulst på forhuden, var nedstemt, afmagret og stærkt tilsølet og uden mulighed for tørt leje. Der var endvidere to andre heste uden mulighed for tørt leje.

Rådet udtalte 2. oktober 2018:

Spørgsmål 1:

Har hest nr. 1, ved at være bragt i den beskrevne tilstand og uden at være tilset af dyrlæge eller aflivet på et tidligere tidspunkt, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens dyrlægefaglige erklæring af 28. maj 2018 samt af det ledsagende billed- og videomateriale, at denne sammen med politiet aflagde besøg i sigtedes hestehold på baggrund af en anmeldelse. Herved konstateredes en tinker hingst (hest nr. 1) at være afmagret og stærkt tilsølet og uden mulighed for tørt leje. Hesten var nedstemt og kold på ører, hoved, hals og krop. På hestens forhud var der en ca. 12x15 cm stor, flæsket svulst, som ikke var dækket af hud, med betændelse og blodigt flåd, og fra svulsten var der en rådden stank. Hesten havde endvidere et kløende eksem på højre bagben, hvor hesten bed sig formentligt på grund af kløe.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at den beskrevne hingst på et langt tidligere tidspunkt burde have været underkastet en nærmere dyrlægeundersøgelse, behandlet og fodret sufficient eller aflivet. Ved undladelse heraf har hingsten været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Boksen, hvori hingsten var opstaldet, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrets behov, herunder en sikring af, at dyret havde fornøden mulighed for ophold og hvile på et tørt underlag.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Spørgsmål 2:

Har hest nr. 3 og 6 ved at være bragt i den beskrevne tilstand af dårligt huld og ikke at være tildelt foder af en mængde og kvalitet til opretholdelse af normalt huld eller ved ikke på et tidligere tidspunkt at være tilset af dyrlæge med henblik på afklaring af baggrund for det dårlige huld, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Af embedsdyrlægens dyrlægefaglige erklæring af 28. maj 2018 fremgår ikke en nærmere beskrivelse af hingsteplagen/hest nr. 3 (islænder-/tinkerkrydsning) og dennes huldbeskrivelse udover, at den lignede et føl på 4 mdr. Hoppen, hest nr. 6, beskrives i den dyrlægefaglige erklæring heller ikke nærmere vedrørende huld.

Rådet finder ikke mulighed for, alene ud fra billedmaterialet, at vurdere en eventuel uforsvarlighed af hestenes huld.

Spørgsmål 3:

Har hest nr. 1, 5 og 6 ved at være opstaldet i bokse uden adgang til rent og tørt leje, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Det fremgår af den dyrlægefaglige erklæring af 28. maj 2018, at hestene nr. 1, 5 og 6 var opstaldet i bokse, der ikke gav mulighed for tørt leje.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at de omhandlede heste ved at være unddraget muligheder for tørt leje har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Boksene, hvori dyrene var opstaldet, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyret havde fornøden mulighed for ophold og hvile på et tørt underlag.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Spørgsmål 4:

Har hest nr. 1 og 6 ved at have henholdsvis forvoksede hove og bukkehove, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Det fremgår af den dyrlægefaglige erklæring af 28. maj 2018, at hestene nr. 1 og 6 havde forvoksede hove. Vedrørende hest nr. 1 er der i erklæringen ikke nærmere beskrivelse af hovene, mens hest nr. 6 beskrives med brudt tåakse på alle fire ben.

Rådet finder ikke mulighed for, med sikkerhed på baggrund af ovenstående, samt det ledsagende billedmateriale som baggrund, at vurdere en eventuel grad af uforsvarlighed.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, stk. 7 og stk. 9, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 5, jf. bekendtgørelse af lov om hold af heste nr. 304 af 30. marts 2017 § 28, stk. 1, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at have været ansvarlig for, at en hest blev behandlet groft uforsvarlig, idet den var let erkendelig uhelbredeligt syg, nedstemt og afmagret, med blødende eksem på højre bagben og stor svulst på penisforhuden, uden at være tilset af dyrlæge eller aflivet på et tidligere tidspunkt, idet lidelsen havde stået på i længere tid, ligesom hesten var opstaldet i en boks uden adgang til rent og tørt leje, hvorfor hesten var tilsølet i svær grad på lår, bug, ben og ryg, samt yderligere to heste blev behandlet uforsvarligt, idet de var opstaldede i bokse uden adgang til rent og tørt leje, idet der ikke var muget ud og strøet tilstrækkeligt i boksene, hvorved de var henvist til at ligge på et vådt og gødningsforurenet underlag, alt hvorved hestene blev udsat for uforsvarlig behandling og ikke beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke var behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Afgjort ved bødeforelæg på 50.000 kr.