2017-32-0151-00082

Højdrægtig ko blev transporteret levende til slagtning

30-01-2018

Skrivelse af 8. august 2017 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00019-17).
En ko som var højdrægtig blev transporteret levende til slagtning. Det blev på slagteriet vurderet, at koen var i sidste 10. del af drægtigheden. Forholdet blev anmeldt.

Rådet udtalte 30. januar 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående lægges til grund sammenholdt med billedmaterialet i sagen, er det så Det Ve­terinære Sundhedsråds vurdering, at kvien har været transporteret inden for dens sidste tiendedel af drægtighedsperioden?

Svar ad 1:

Rådet har til brug for besvarelsen forelagt den for Sektion for Veterinær Reproduktion og Obstetrik, KU-Sund, hvoraf følgende fremgår vedrørende ko- CKR nr. …:

”Af sagsakterne fremgår det, at koen efter slagtning er fundet drægtig og at Fø­devarestyrelsen har vurderet, at fosteret var i den sidste 1/10 af drægtigheden, dvs. ældre end 252 dage.

Til brug for min vurdering er det bl.a. oplyst, at fosteret vejede 52,7 kg, at det var af hankøn samt at fosterets længde målt fra panden til haleroden var 94 cm. Frembrud gennem mundslimhinden (gingiva) af tænderne forrest i undermun­den (incisiver 1-3, højre og venstre; dens caninum, højre og venstre) var af Fødevarestyrelsen bedømt til at være sket for alle otte tænder. Til rådighed for bedømmelsen var desuden vedlagt 9 billeder.

Vurdering
Der foreligger ikke oplysninger om forudgående insemineringsdato, hvorfor eksakt drægtighedslængde ikke kan fastsættes. Vurdering af fosterets alder er derfor baseret på et skøn.

Tandfrembrud: På basis af billedmaterialet vurderes det, at alle incisiver og dens caninum er frembrudte. Ny endnu ikke publiceret forskning viser imidler­tid, at fortændernes frembrud gennem mundslimhinden (gingiva) ikke kan bru­ges som et præcist mål for om et foster er under eller over drægtighedsdag 252, dvs. at der kan forekomme fostre, der har fuldt frembrud af tænderne allerede inden dag 252.

Kropsvægt: Kalven blev vejet til 52,7 kg. Da kropsvægten kan være raceaf­hængig skal kalvens race være kendt. Billedmaterialet illustrerer en kalv, der af udseende ligner en Holstein. En kropsvægt på 52,7 kg er usædvanligt højt for et foster af Holsteinracen. En fuldbåren Holstein tyrekalv født af en ko vejer omkring 45 kg. Det er ikke muligt på basis af vores forskningsdata at bestem­me kalvens alder ud fra en så høj kropsvægt. En kropsvægt på 52,7 kg kunne indikere at kalven var fuldbåren eller at der var tale om en forlænget drægtig­hed. Da kalven ikke er tilgængelig for obduktion kan det ikke afgøres om der er tale om en patologisk tilstand, som eksempelvis forlænget drægtighed.”

”Konklusion
Der foreligger ikke validerbare objektive data, der med rimelig sikkerhed kan fastslå, at kalven var ældre end drægtighedsdag 252. En fostervægt på 52,7 kg er foreneligt med fundet hos en højdrægtig ko, men tillader ikke en eksakt aldersdifferentiering omkring dag 252.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet det ikke muligt med overvejende sandsynlighed, at vurdere at kvien har været transporteret inden for dens sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

Spørgsmål 2:

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, er det da Det Veterinære Sundhedsråds vurdering, at kvien ved at blive transporteret inden for den sidste tiendedel af drægtighedsperioden har været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishand­ling?

Svar ad 2:

Udgår.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalen blev opgivet, idet man ikke fandt, at tiltalte ville blive fundet skyldig.