2017-32-0151-00081

Højdrægtig ko sendt levende til slagtning

30-01-2018

Skrivelse af 8. august 2017 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00007-17).
En ko som var højdrægtig blev transporteret levende til slagtning. Det blev på slagteriet vurderet, at koen var i sidste 10. del af drægtigheden. Forholdet blev anmeldt.

Rådet udtalte 30. januar 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående lægges til grund sammenholdt med billedmaterialet i sagen, er det så Det Veterinære Sundhedsråds vurdering, at kvien har været transporteret inden for dens sidste tiendedel af drægtighedsperioden?

Svar ad 1:
Rådet har til brug for besvarelsen forelagt den for Sektion for Veterinær Reproduktion og Obstetrik, KU-sund, hvoraf følgende fremgår vedrørende ko-CKR nr. …:

”Af sagsakterne fremgår det, at koen efter slagtning er fundet drægtig og at Fødevarestyrelsen har vurderet, at fosteret var i den sidste 1/10 af drægtigheden, dvs. ældre end 252 dage. Til brug for min vurdering er det bl.a. oplyst, at fosteret vejede 28,3 kg, at det var af hunkøn samt at fosterets længde målt fra panden til haleroden var 81 cm. Fortændernes frembrud gennem mundslimhinden var af Fødevarestyrelsen bedømt til at være sket for alle fortænder (incisiver 1-3, højre og venstre). Til rådighed for bedømmelsen var desuden vedlagt 8 billeder.

Vurdering
Der foreligger ikke oplysninger om forudgående insemineringsdato, hvorfor eksakt drægtighedslængde ikke kan fastsættes. Vurdering af fosterets alder er derfor baseret på et skøn.
Tandfrembrud: På basis af billedmaterialet vurderes det, at alle fortænder (incisiver) er frembrudte. Ny endnu ikke publiceret forskning viser imidlertid, at fortændernes frembrud gennem mundslimhinden (gingiva) ikke kan bruges som et præcist mål for, om et foster er under eller over drægtighedsdag 252.
Kropsvægt: Kalven blev vejet til 28,3 kg. Da kropsvægten kan være raceafhængig skal kalvens race være kendt. Billedmaterialet illustrerer en kalv, der af udseende ligner en Holstein. For fostre af Holsteinracen vil en vægt på 28,3 kg svare til en alder på 219 dage med en usikkerhed fra 182 til 256 dage (95% prædiktionsinterval).”

”Konklusion
Det kan ikke med rimelig sikkerhed konkluderes, at kalven var ældre end drægtighedsdag 252.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet det ikke muligt med overvejende sandsynlighed at vurdere, at kvien har været transporteret inden for dens sidste tiendedel af drægtighedsperioden.

Spørgsmål 2:

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, er det da Det Veterinære Sundhedsråds vurdering, at kvien ved at blive transporteret inden for den sidste tiendedel af drægtighedsperioden har været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Udgår.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Sigtelsen blev opgivet, idet man ikke fandt, at retten ville finde tiltalte skyldig.