2018-32-0153-00074

Hund lænket i udhus i længere tid

21-08-2018

Skrivelse af 18. januar 2018 fra Midt-og Vestsjællands Politi (1200-89110-00060-17).
En hund blev efterladt i en længere periode i et udhus fyldt med byggeaffald og med hundeafføring på gulvet. Døråbningen var uden dør, der manglede ruder i vinduet, og der var ingen varmekilde. Hunden var lænket i et ca. fire meter langt tov. Ejeren var bortrejst.
Hunden havde to måneder tidligere været anbragt på et internat, idet den var blevet hentet af en dyreværnsorganisation på grund af et lignende forhold.

Rådet udtalte 21. august 2018:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne efter rådets opfattelse indebærer uforsvarlig behandling, grovere uforsvar­lig behandling eller har karakter af mishandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at en hund igennem længere tid til stadighed var lænket i et ca. 4 meter langt reb i et udhus, hvor der lå skruer og byggeaffald samt en del afføring fra hunden. Døråbningen var uden dør, der manglede ruder i vinduet, og der var ingen varmekilde, hvorfor hunden ikke havde mulighed for passende tørt leje.

Hunden havde adgang til vand og foder, og den fremstod ikke mager.

Det fremgår af sagsakterne, at ejeren var bortrejst og forventedes at være væk i 3-4 måneder.  Det fremgår endvidere, at hunden to måneder tidligere havde været placeret på et internat grundet et lignende forhold. Beboere fra området havde anmeldt, at hunden altid stod lænket uden mulighed for kontakt til andre dyr eller mennesker. Internatet, der tidligere havde haft hunden interneret, vurderede hunden som værende ”skadet psykisk, meget energisk og svær at tøjle pga. længere tids svigt og manglende omsorg”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hunden

  • ved at være lænket konstant, gennem længere tid,
  • ved at gå alene uden mulighed for at komme ud og uden at have social kontakt og
  • ved at gå i et rum fyldt med byggeaffald og uden passende tørt leje

ikke er blevet passet og plejet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rummet, hunden har gået i, har ikke været indrettet, så dens behov blev tilgodeset.

Hunden har ved at gå under de beskrevne forhold ikke været behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Hunden har ved at gå under de beskrevne forhold været udsat for høj grad af lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hunden har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3. Der skal endvidere henvises til § 5, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om hunde.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede gennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværns­mæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 4, jf. § 1, § 2 og § 3, og hundelovens § 12, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og § 5, stk. 1 og stk. 2 ved i en længere periode på en adresse, som besidder af en hund, at have behandlet hunden groft uforsvarligt, idet hunden igennem længere tid var lænket i et ca. 4 meter langt reb i staldlignende rum, hvor der lå skruer og byggeaffald, uden at den havde noget sted, hvor den kunne ligge tørt og varmt, samt at have undladt at sørge for, at hunden, der var over 8 uger gammel, var mærket og registreret.

Tiltalte udeblev fra retsmødet uden gyldig udeblivelsesgrund. Retten anså derfor tiltalte for at vedgå den rejste tiltalte. På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke talte imod dette, fandt retten tiltalte skyldig i den rejste tiltale, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1.

Straffen blev fastsat til en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.