2018-24-0151-00117

Kalve på græs, bundet i tøjr og uden adgang til vand

17-12-2018

Skrivelse af 22. august 2018 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00080-18).
På sigtedes marker befandt sig 4 kalve under 6 måneder, der alle var bundet i tøjr. Ingen af kalvene havde adgang til vand, til trods for at to af dem var mere end 14 dage gamle.

Rådet udtalte 17. december 2018:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer ved at binde de 4 kalve i et ca. 5 meter langt tøjr derved har undladt at behandle kalvene omsorgsfuldt og beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidel­se, angst, varigt men og væsentlig ulempe - og i bekræftende fald, finder rådet da, at forhol­det er til væsentlig ulempe eller uforsvarlig behandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at 4 kalve under 6 måneder, der i øvrigt gik sammen med moderen, stod bundet på sigtedes marker i hvert sit tøjr, der var ca. 5 meter langt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at kalvene, ved at være bundet, ikke er beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe og ikke er passet omsorgsfuldt og under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at sagsakterne ikke giver mulighed for at vurdere, hvorvidt kalvene har været udsat for uforsvarlig behandling. Rådet finder på baggrund af det forelagte imidlertid, at kalvene har været udsat for væsentlig ulempe. 

Spørgsmål 2:

Finder rådet, at besætningsejer ved at undlade at sikre, at kalvene med en alder over 14 dage havde adgang til vand derved har undladt at behandle kalvene omsorgsfuldt og beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe - og i bekræf­tende fald, finder rådet da, at forholdet er til væsentlig ulempe eller uforsvarlig behandling.

Svar ad 2:

Det fremgår af sagens akter, at to af kalvene var over 14 dage gamle, og at de ikke havde permanent adgang til vand.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at kalvene, ved ikke at have permanent adgang til vand, ikke har været beskyttet bedst muligt mod lidelse og væsentlig ulempe, og at de ikke er passet omsorgsfuldt og under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, og at de derved har været udsat for uforsvarlig behandling.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 8.000 kr., jf. dyrevelfærdslovens § 58 stk. 1 og stk. 4 jf. stk. 12, jf. § 2 og § 3 samt bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg nr. 1743 fra 30. november 2020 § 132, stk. 1, jf. § 40 og § 50. (tidligere dyreværnslovens § 28, stk. 1 og stk. 4, jf. stk. 9, jf. § 1 og § 2), samt bekendtgørelse om beskyttelse af kalve § 22, jf. § 6, stk. 1, og§ 17.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Dommen blev anket til landsretten.

Landsretten frifandt tiltalte besætningsejer, idet man ikke fandt det bevist, at kalvene havde været udsat for væsentlig ulempe.