2018-32-0151-00098

Kalve uden adgang til drikkevand

25-04-2018

Skrivelse af 23. januar 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00122-17).
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen aflagde et uvarslet kontrolbesøg på en bedrift, hvor der blev observeret fire kalve uden adgang til drikkevand. Kalvene fik tildelt vand under kontrolbesøget, og de virkede ikke tørstige.

Rådet udtalte 25. april 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de 4 kalve, ved ikke at have haft adgang til drikkevand, derved har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af fremsendelsesskrivelsen, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen aflagde et uvarslet kontrolbesøg i en bedrift, hvor der blev observeret 4 kalve uden adgang til drikkevand under besøget. Kalvene fik tildelt vand under kontrolbesøget, og de virkede ikke tørstige. Ejeren oplyste, at kalvene var tildelt mælk tidligere på dagen, og at kalvene i øvrigt sædvanligvis blev vandet efter tildeling af mælk.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalvene har været udsat for ulempe. Rådet vil nære betænkelighed ved at udtale, at kalvene har været udsat for uforsvarlig behandling, idet de ikke var tørstige ved tildeling af vand.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 4, nr. 1, jf. stk. 9, jf. §§ 1 og 2, samt økologiloven § 24, stk. 2, og be­kendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2017 om økologisk jordbrugsproduktion § 93, stk. 1, nr. 2, jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, artikel 14, stk. 1, litra b, nr. ii, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som økologisk landmand at have udsat 4 kalve for væsentlig ulempe, og undladt at behandle dem omsorgs­fuldt, herunder vande og passe dem under hensyntagen til deres fysiologiske og sundhedsmæssige be­hov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet kalvene ikke havde adgang til frisk drikkevand.

Afgjort ved bødeforelæg på 7.500 kr.