2017-32-0151-00088

Ko med indgroet horn under venstre øje

14-03-2018

Skrivelse af 5. oktober 2017 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00029-17).
Politiet observerede i forbindelse med opfølgning på en sag en ko, hvor venstre horn var groet ind i huden under venstre øje. Koen var mager af huld. Ejeren oplyste, at koen skulle slagtes 10 dage senere. En dyrlæge vurderede, at koen skulle slagtes hurtigst muligt, og slagtningen blev fremskudt. Koens venstre horn var vokset ca. 2 cm ind i huden under øjet.

Rådet udtalte 14. marts 2018:

Spørgsmål 1:

Hvorvidt det ovenfor beskrevne efter rådets opfattelse indebærer uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller har karakter af mishandling af koen.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at politiet ved et besøg i besætningen d. 8. juni 2017 blev opmærksom på en ko, hvor venstre horn var vokset, så huden under venstre øje var gennembrudt af hornspidsen. Det fremgår endvidere, at ”der sad fluer hele vejen rundt om spidsen på hornet. Der var fugtigt, og det så ud som om, det væskede fra huden omkring hornspidsen.”

Koen fandtes at være tynd og trist at se på. ”Det andet horn var også meget tæt på, men havde ikke brudt huden.”

Ved den kliniske undersøgelse af koens hoved efter slagtning på slagteriet konstaterede dyrlægen, at ”Ved undersøgelsen fandtes et hoved, hvor venstre horn var groet for langt, således det havde ramt og gennembrudt huden lige ventralt for nedre øjenlåg. Der hævelse og reaktion i vævet omkring indvoksningsstedet, og i bunden af impressionen som hornet har lavet, er der nekrose (vævsdød) på grund af trykskade fra hornet. Samme sted ses granulationsvævsdannelse som tegn på begyndende opheling. Det er min vurdering, at hornet var vokset ca. 20 mm ind i huden, i forhold til normale anatomiske forhold.

Højre horn var også vokset meget langt, men havde endnu ikke lavet skade på hud eller andet væv…”.

Det fremgår af sagsakterne, at politiet havde besøgt ejendommen 28. marts 2016, og at ejeren flere gange i perioden 28. marts til 8. juni 2016 var blevet gjort opmærksom på, at hornet var ved at vokse gennem huden. Af det medsendte billedmateriale fremgår endvidere, at koen var mager.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at koens situation for længst skulle have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende burde være sket ved fjernelse af horn/hornspids, inden det læderede huden og underliggende væv. Lidelsen har været tydelig igennem længere tid, og burde for længst ved de daglige tilsyn have været erkendt og afhjulpet. Koen har således ikke været behandlet omsorgsfuldt eller passet under hensyntagen til dens fysiologiske og sundhedsmæssige behov, og har under sygdomsforløbet i besætningen været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koen, ved at have gået i besætningen i længere tid med indgroet venstre horn, der var vokset ca. 2 cm igennem huden og underliggende nerveførende vævsstrukturer under venstre øje, har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger, bedes disse indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Rådet har ikke bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.