2018-32-0152-00171

Kronisk syge grise i almindelige stier

30-08-2018

Skrivelse af 26. marts 2018 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00011-17).
Fire grise med kronisk ledbetændelse, større navlebrok og udspilet bug opholdt sig i almindelige stier.

Rådet udtalte 30. august 2018:

Spørgsmål 1:

Der forespørges, om besætningsejer … og/eller medarbejderen … ved at have undladt at behandle de fire grise eller lade dyrene aflive, har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og udsat grisene for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 5. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne ved en risikobaseret stikprøvekontrol i sigtedes besætning d. 3. oktober 2017 konstaterede følgende forhold:

  1. Et slagtesvin, 80 kg, havde kronisk ledbetændelse i højre albueled. Svinet gik i slagtesvinestald med få andre svin i en produktionssti, hvor der ikke var blødt leje, men med en mindre overdækning. Slagtesvinet tog slet ikke støtte på det pågældende ben. Svinet var behandlet d. 14. og 15. september, og var dermed ikke behandlet de foregående 17 dage. Slagtesvinet var begyndt at blive smallere over ryggen som tegn på, at det ikke havde indtaget tilstrækkelig mængde foder den seneste tid. Da svinet blev jaget op, humpede den mod truget som tegn på, at den var sulten. Det vurderedes, at ledbetændelsen var opstået mindst 3 uger tidligere.

  2. En gris, 20 kg, gik i en almindelig produktionssti sammen med få andre grise. Grisen havde en kronisk ledbetændelse i højre albueled. Ledbetændelsen havde hårde fortætninger omkring ledkapslen. Grisen tog slet ikke støtte på benet, da den blev jaget op. Det vurderedes, at ledbetændelsen havde varet mindst 2½ uge.  Grisen var behandlet d. 1. og 2. oktober. På baggrund af dyrets tilstand vurderedes det, at behandlingen havde været udsigtsløs.

  3. En gris, 50 kg, gik i klimastald i en almindelig produktionssti sammen med få andre. Der var ikke blødt leje eller overdækning i stien. Grisen havde et navlebrok på 20 cm i diameter med et sår på 8 cm under broksækken.

  4. En gris, 15 kg, gik i klimastald i en almindelig produktionssti med få andre. Der var ikke blødt leje eller overdækning i stien. Grisen havde en udspilet bug (ballongris) som følge af kronisk, dårligt fungerende tarme. Grisen var lettere langhåret som tegn på dårlig trivsel, og foderstanden var under middel. Det vurderedes, at lidelsen havde stået på i mindst 10-14 dage.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne dyr på et langt tidligere tidspunkt burde have været underkastet en nærmere undersøgelse af en dyrlæge, sufficient behandlet eller aflivet. Ved unddragelse heraf samt ved at opholde sig i ikke passende indrettede sygestier har dyrene været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige er faringer. De stier, hvor dyrene holdtes, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder sikring af passende særligt indrettede opholdsstier til syge dyr.

Rådet vil karakterisere forholdene som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, om besætningsejer … og/eller medarbejderen … har udsat de enkelte grise (forhold 1-4) for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Idet der vedrørende forsvarligheden henvises til svar ad 1, skal Rådet anføre, at Rådet kun har kompetence til at udtale sig om forhold af veterinærfaglig karakter. En vurdering af ansvarspådragelsen af og mellem besætningsejer og medhjælper ligger uden for Rådets kompetence, idet dette beror på juridiske overvejelser. Se endvidere svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. §§ 1 og 2 samt § 19, stk. 1, jf. § 5 i bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet et slagtesvin på 80 kg groft uforsvarligt, idet svinet havde gået i besætningen med en kronisk ledbetændelse mindst 17 dage, at have behandlet en gris på 20 kg groft uforsvarligt, idet grisen havde gået i besætningen med en kronisk ledbetændelse på mindst 2½ uge, at have behandlet en gris på 50 kg groft uforsvarligt, idet grisen gik i en almindelig produktionssti med andre dyr uden blødt leje eller overdækning i stien, selvom grisen havde et brok på 20 cm i diameter med et sår på otte cm under broksækken samt ved at have behandlet en gris på 15 kg groft uforsvarlig, idet grisen havde gået i almindelig produktionssti med få andre grise selvom grisen havde en udspilet bug og at lidelsen havde stået på i mindst 10-14 dage, hvorfor de fire dyr ikke blev behandlet omsorgsfuldt, ligesom de fire dyr ikke blev beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Sagen blev afgjort med et bødeforlæg på 40.000 kr.