2018-32-0151-00108

Kvier med klovbrandbyld opholdt sig blandt andre artsfæller

15-06-2018

Skrivelse af 12. marts 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00152-17).
I en økologisk besætning fandtes ved økologikontrollen områder med et lag af gødning og pløre imellem stald og græsarealer samt foran foderbord og drikkekop. En kvie med klovbrandbyld opholdt sig på spaltegulv med med sengebåse sammen med andre artsfæller. En kalv, der havde været lidende af diarre, var opstaldet i enkeltboks.

Rådet udtalte 15. juni 2018:

Spørgsmål 1:

Har kvierne i stalden (ad forhold 1) ved at skulle forcere et område med ca. 15 cm dybt gødning og smat for at komme fra stalden og til udendørsarealerne, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolrapport af 24. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at der d. 6. oktober 2017 blev udført stikprøvekontrol i sigtedes økologiske bedrift. Herved konstateredes, at ca. 20 løbekvier var opstaldet i sengebåseafsnit med adgang til udendørs arealer med græs. Ved kontrollen stod en del kvier inde i stalden. For at komme fra stalden og ud skulle kvierne igennem et område med meget gødning og pløre, som vurderedes til at være 15 cm dybt. Det blev oplyst, at området var skrabet 3 dage tidligere, men på grund af regn var der en tendens til, at gødning og pløre samlede sig i dette område.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne kvier, ved at skulle passere det beskrevne lag af 15 cm dyb samling af gødning og smat, har været udsat for ulempe. 

Rådet vil nære betænkelighed ved at anse, at dyrene har været udsat for uforsvarlig behandling. 

Spørgsmål 2:

Har de 9 kalve (ad forhold 2) ved at være henvist til at stå i et ca. 10-15 cm dybt lag af våde gødning/pløre for at få adgang til foderbord og drikkekop, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolrapport af 24. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at der ved kontrolbesøget d. 6. oktober 2017 konstateredes 9 kalve, der var opstaldet i dybstrøelse, men at disse ikke havde let adgang til foder og vand, da de skulle stå i ca. 10-15 dybt lag af gødning/pløre foran foderbrod og drikkekop. I øvrigt var der rigelig strøelse i boksen, og dyrene var rene undtagen på benene.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne 9 kalve, ved at skulle indtage foder og vand ved at stå i det beskrevne lag af våd gødning og pløre, har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom dyrene ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Området, hvor dyrene holdtes, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrene, herunder en sikring af, at disse har haft den fornødne bevægelsesfrihed.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Har kvien CKR.nr. … (ad forhold 3 og 4) ved ikke at være blevet behandlet siden 5. september 2017 og ved ikke at være opstaldet isoleret i sygesti med blødt leje, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Det fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolrapport af 24. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at der ved kontrolbesøget d. 6. oktober 2017 konstateredes en kvie (…), der gik i et staldafsnit med spaltegulv og sengebåse. Det blev oplyst, at kvien havde været behandlet to gange for en klovbrandbyld på højre bagben. Da kvien kom op at stå, sås der tydelig halthed. Da den blev sat i blød boks, støttede kvien så lidt på benet som muligt. Det blev oplyst, at kvien var taget fra blød boks nogle dage forinden.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at den beskrevne kvie på et tidligere tidspunkt burde have været nærmere undersøgt, behandlet sufficient og indsat i særligt indrettet sygesti eller aflivet. Ved undladelse heraf, har kvien været udsat for en betydelig grad smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 4:

Har de 25 goldkøer (ad forhold 5) ved at være opstaldet i de beskrevne sengebåse, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Det fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolrapport af 24. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at der ved kontrolbesøget d. 6. oktober 2017 konstateredes ca. 25 goldkøer, der var opstaldet i et afsnit med sengebåse, hvoraf 11 sengebåse var i stykker med flossede kanter og huller ned til beton. Flere af goldkøerne havde slid på haser og ben.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne goldkøer, ved at skulle søge hvile i de beskrevne flossede og hullede sengebåse, har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 5:

Har kalven CKR.nr. …, født 25. juli 2017 (ad forhold 6) ved at være opstaldet i en enkeltboks under de beskrevne omstændigheder, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 5:

Det fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolrapport af 24. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at der ved kontrolbesøget d. 6. oktober 2017 konstateredes en kalv (CKR.nr. …) opstaldet i enkeltboks. Kalven havde synligt været lidende af diarre, men så i øvrigt rask ud og virkede frisk. Det blev oplyst, at den på grund af diarre var indsat i enkeltboks 2 uger forinden, samt at dyrlægen havde tilset kalven ved rutinebesøg og anbefalet enkeltboks.

Ud fra det oplyste vil Rådet nære betænkelighed ved at anse, at kalven har været udsat for uforsvarlig behandling. 

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 6:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af

a. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017 af økologiloven § 24, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 194 af 24. februar 2017 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. § 93, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, for overtrædelse af artikel 14, stk. 1, litra b, nr. ii, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 med senere ændringer, ved i forbindelse med udøvelse af er­hverv at have undladt at behandle dyr forsvarligt, idet der ved Landbrugsstyrelsens kontrolbesøg blev konstateret, at 20 kvier ikke havde let adgang til udearealer, idet de skulle igennem et område med ca. 15 cm dybt lag gødning og mudder,

b. lovbekendtgørelse nr. 21. af 4. januar 2017 af økologiloven § 24, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 194 af 24. februar 2017 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. § 93, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, for overovertræ­delse af artikel 14, stk. 1, litra b, nr. ii, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om øko­logisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 med senere ændringer og dyreværnsloven § 28, stk. 1,1. pkt., jf. stk. 7, 9 og 11, jf. §§ 1, 2 og 3, stk. 1, ved at have behandlet 9 kalve uforsvarligt, idet kalvene ikke havde let adgang til foder og vand, da de måtte stå i et 10-15 cm dybt lag våd gødning/smadder foran foder­bord og drikkekop,

c. lovbekendtgørelse nr. 21. af 4. januar 2017 af økologiloven § 24, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 194 af 24. februar 2017 om økologisk jordbrugsproduktion mv. § 93, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, for overtrædelse af artikel 24, stk. 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennem­førelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, med senere ændringer, og artikel 14, stk. 1, litra e, nr. ii, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 med senere ændringer og dyreværnsloven § 28, stk. 1,1. pkt., jf. stk. 7, 9 og 11, jf. §§ 1, 2 og 3, stk. 1, ved at have behandlet en kvie uforsvar­ligt, idet den var halt og ikke var behandlet siden 5. september 2017, ligesom den ikke var isoleret i en sygesti med blødt leje,

d. lovbekendtgørelse nr. 21. af 4. januar 2017 af økologiloven § 24, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 194 af 24. februar 2017 om økologisk jordbrugsproduktion mv. § 93, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, for overtrædelse af artikel 24, stk. 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennem­førelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, med senere ændringer, og artikel 14, stk. 1, litra b, nr. ii og litra e, nr. ii, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af for­ordning (EØF) nr. 2092/91 med senere ændringer og dyreværnsloven § 28, stk. 1,1. pkt., jf. stk. 7, 9 og 11, jf. §§ 1,2 og 3, stk. 1, ved at have behandlet 25 goldkøer uforsvarligt, idet der i staldafsnittet var 11 defekte sengebåse med flossede kanter og nogle steder med huller ned til betonen, alt hvilket bevirkede, at dyrene ikke blev behandlet forsvarligt og blev beskyttet bedst muligt mod smerte, angst, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet, og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, hvor rum og arealer skal indrettes og vedligeholdes, så dyrenes behov tilgodeses, ligesom rum og ud­styr til fastholdelse af dyrene ikke var konstrueret og vedligeholdt på en sådan måde, at der ikke var skarpe kanter eller fremspring, der kunne påføre dyrene skade.

Afgjort ved bødeforelæg på 60.000 kr.