2018-24-0152-00196

Mærker efter slag på kroppen hos otte slagtesvin

02-11-2018

Skrivelse af 10. september 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00020-18).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen at otte svin havde mærker efter slag på kroppen medførende blødninger i hud, underhud og fedtvæv og hos nogle svin tillige i muskulaturen.

Rådet udtalte 2. november 2018:

Spørgsmål 1:

Har slagtesvinene ad slagtekrop nr. 1 - 8 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 12. februar 2018, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede 8 slagtesvin med mærker på kroppen efter slag.

Af anmeldelsen fremgår endvidere, at embedsdyrlægen ved undersøgelsen af de 8 slagtekroppe efter slagtningen fandt følgende:

”Slagtekrop nr. 1: … Slagtekroppen havde adskillige lange smalle slagmærker over ryggen og skulderparti. Ca. 20 slagmærker i alt. Slagmærkerne er op til 30 cm lange og ca. 1-1,5 cm brede.

Som følge af slagene ses blødning i hud, underhud og fedtvæv…

Slagtekrop nr. 2: … Slagtekroppen havde adskillige slagmærker over lænden. Der kan tælles ca. 10 slag­mærker, og der ses tydelig blødning i hud, underhud samt fedtvæv tangerende muskulaturen…

Slagtekrop nr. 3: … 2 lange slagmærker kan ses bagved skulderen på højre halvdel af slagtekroppen, samt 1 slagmærke på tværs af venstre skulder. På tværs af ryggen ca. midt på (venstre halv­del af slagtekroppen) kan ses ca. 7 slagmærker… ved afskæring af slagmærkerne sås blød­ning i hud og underhud…

Slagtekrop nr. 4: … Tydelige slagmærker i skulderregionen. Ca. 6 stk. i alt… ved afskæring af slagmærkerne sås blødning i hud, underhud og fedt­væv…

Slagtekrop nr. 5: … Slagmærker på højre halvdel af slagtekroppen. Ca. 8 stk. i alt… ved afskæring af slagmærkerne sås blødning i hud og under­hud…

Slagtekrop nr. 6: … Adskillige slagmærker på langs og på tværs af ryggen. Ca. 13 stk. i alt. Der er ikke gemt præparater fra dyret, men ved afskæring af slagmærkerne sås blødning i hud og underhud…

Slagtekrop nr. 7: ... Slagtekroppen havde adskillige slagmærker over lænd-området, med tydelig blødning i hud, underhud, fedtvæv og muskulatur som følge heraf. Der vurderes at være ca. 10 slagmærker givet med et langt smalt objekt, men da slagene er placeret oveni hinan­den er det svært at vurdere antallet præcist. I muskulaturen over lænden, venstre halvdel af slagtekroppen fandtes en lille lommedannelse, sandsynligvis som følge af vævstrauma…

Slagtekrop nr. 8: … Slagtekroppen havde adskillige slagmærker over ryggen. Mere end 10 stk. i alt, hvoraf de 4-5 stykker over lænden er særligt tydelige og med blødning i hud, underhud, fedt­væv og muskulatur til følge…”.

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at slagmærkerne på slagtekroppene var ”… lange og ca. 1-1,5 cm brede. Det vurderes, at der kan være slået med en lang smal stang eller rør (ca. 1 cm bred). Ved slag med et sådant objekt på hud, fremkommer helt typiske læsioner.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at de 8 slagtesvin, ved at være påført mellem ca. 6 til ca. 20 slag på kroppen, der medførte blødninger i hud, underhud og fedtvæv hos alle svin, i muskulaturen hos to svin, samt hos et svin en lommedannelse i muskulaturen, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og 9, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1 nr. 1, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og derved forbundne aktiviteter artikel 3, litra e og artikel 8, stk. 1, jf. bilag I, kapitel III, pkt. 1.8, litra a, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som landmand at have behandlet otte slagtesvin groft uforsvarligt, og ikke sørget for, at de blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet slagtesvinene i forbindelse med udlæsningen til transport blev tildelt flere slag, og derefter transporteret til slagteri, hvorved de blev udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og varigt mén.

Sagen blev afgjort med bøde på 60.000 kr.