2018-24-0152-00183

Manglende håndtering af halte slagtesvin i besætningen

02-11-2018

Skrivelse af 1. juni 2018 fra Østjyllands Politi (4200-89111-00002-17).
Ved et kontrolbesøg observerede embedsdyrlæger tre halte slagtesvin der gik på betongulv uden blødt underlag. Dyrene var ikke tilset af dyrlæge eller behandlet forud for besøget.

Rådet udtalte 2. november 2018:

Følgende fremgår af politiets fremsendelsesbrev:

”Den 7. februar 2017 aflagde Fødevarestyrelsen kontrolbesøg på bedriften, hvor blandt andet følgende blev observeret om et slagtesvin.

Slagtesvinet, som vejede ca. 110 kg., var ude af stand til at tage støtte (springhalt) på højre forben, hvil­ket vurderes som tegn på stor smerte. Grisen havde en 7-8 cm i diameter stor, blød hævelse på indvendige side af benet på højre forben. Desuden havde grisen en blød flukturende hævelse på ydersiden af højre forben fra albuen og ned over forknæet. Denne gris var under middel i huld. Slagtesvinet var opstaldet alene på betongulv uden blødt underlag, slagtesvinet havde ikke tidligere fået og var ikke på tidspunktet for kontrolbesøget underlagt medicinsk behandling. Ejer oplyste, at grisen skulle have været sendt til slagteriet den 30. januar 2017, men at han havde vurderet, at den ikke var i stand til dette grundet højre forben. Ejer oplyst endvidere, at dyrets tilstand var blevet forværret. Ejer valgte selv at aflive dyret under besøget.

Embedsdyrlægen vurderer, at tilstanden minimum har stået på flere dage. Endvidere er det dyrlægens vurdering, at slagtesvinet burde have været opstaldet på blødt underlag. Ligeledes burde dyrets tilstand have givet ejer anledning til enten at konsultere sin dyrlæge med henblik på prognose og behandling eller til at aflive grisen på et tidligere tidspunkt for at afværge unødig lidelse for dyret…

Rådet anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden.”

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående lægges til grund, har … derved udsat slagtesvinet for ufor­svarlig, grov uforsvarlig behandling eller grov uforsvarlig behandling med karakter af mishand­ling, ved den 30. januar 2017 ikke at lade slagtesvinet dyrlægeundersøge eller aflive?

a. har lidelsen været kendelig for ejer den 30. januar 2017?

b. har lidelsen været kendelig for ejer efter den 30. januar 2017?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 7. februar 2018, at to embedsdyrlæger ved et kontrolbesøg i en svinebesætning observerede mindst tre halte slagtesvin, der gik én og én i stier på betongulv.

Det fremgår endvidere, at et af de tre svin, et slagtesvin på 110 kg, var springhalt på højre forben og havde en 7-8 cm stor blød hævelse på indersiden samt en ”blød fluktuerende hævelse på ydersiden af højre forben fra albuen og ned over forknæet.” Svinet, der var under middel i huld, ”var ikke under medicinsk behandling”.

Det fremgår endvidere af sagsoplysningerne, at ”der ikke har været ordineret/udleveret medicin til besætningen siden den 8. august 2014.”

Af anmeldelsen fremgår tillige, at ejer oplyste, at dyret ”skulle have været sendt til slagteriet d. 30. januar 2017, men at han havde vurderet, at den ikke var i stand til dette grundet højre for­ben.” Ejer oplyste endvidere, at dyrets tilstand var blevet forværret.

Af sagens oplysninger fremgår, at tilstanden har været erkendelig og ejer bekendt siden d. 30. januar 2017.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvinet, ved ikke at være flyttet til sufficient indrettet sygesti med blødt underlag, så snart tilstanden blev konstateret, tilset af dyrlæge og behandlet, hvis tilstanden ikke umiddelbart blev forbedret eller blev aflivet, har været udsat for mindst en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Herved har slagtesvinet været udsat for mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3 stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovenstående lægges til grund, har … derved udsat slagtesvinet for ufor­svarlig, grov uforsvarlig behandling eller grov uforsvarlig behandling med karakter af mishand­ling, ved efter den 30, januar 2017 til den 7. februar 2017 at lade slagtesvinet opstalde i en sti med betongulv uden blødt underlag, og uden at lade det dyrlægeundersøge eller aflive?

Svar ad 2:

Af de medsendte videoklip optaget ved besøget d. 7. februar 2017 fremgår, at slagtesvinets højre forben er fortykket i forhold til det venstre forben. Svinet holder det højre forben hævet fra jorden uden på noget tidspunkt at tage støtte på det, heller ikke under bevægelse.

Lægges ovennævnte og svar ad 1 til grund, finder Rådet, at slagtesvinets situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville ved sket ved, at slagtesvinet blev flyttet til sufficient indrettet sygesti, tilset af dyrlæge og behandlet eller aflivet. Slagtesvinet har herved været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom det ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Det fremgår af anmeldelsen, at embedsdyrlægerne ved gennemgang af besætningen d. 7. februar 2017 tillige observerede mindst to andre svin, der var opstaldet alene på betongulv uden blødt underlag, og som på et tidligere tidspunkt burde have været flyttet til en sufficient indrettet sygesti, tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet.

  1. Et slagtesvin på ca. 150 kg lå ned på venstre side i stien og det rejste sig ikke, da den ene embedsdyrlæge kom ind i stien, hvilket ikke er naturlig adfærd for et svin. Da slagtesvinet med hjælp kom op at stå, kunne det konstateres, at det var ”støttehalt på højre forben og trippede på begge bagben.” Af de medsendte videoklip fremgår, at svinet bevægede sig nødigt og med stikkende gang.
  2. Et slagtesvin på ca. 120 kg lå ned, men det rejste sig, da embedsdyrlægen kom ind i stien. Slagtesvinet var støttehalt på venstre forben med ”en blød hævelse under albuen på ydersiden af benet.”

Lægges ovennævnte og de medsendte videoklip til grund, finder Rådet, at slagtesvinene, ved at være bragt i den beskrevne tilstand, uden at være flyttet til sufficient indrettet sygesti, tilset af dyrlæge og behandlet eller aflivet på et tidligere tidspunkt, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Herved har de været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 1, 2, og 3, stk. 1, jf. § 28, stk. 1, jf. til dels stk. 2, jf. stk. 9, bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 5, jf. § 19, stk. 1, jf. § 5, og be­kendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin med senere ændringer § 13, stk. 6, jf. § 39, stk. 1, 

  1. ved, gennem nogen tid frem til d. 7. februar 2017 under udøvelse af erhverv som landmand, at have behandlet et slagtesvin, der vejede 100 kg groft ufor­svarligt og behandlet to slagtesvin på henholdsvis 150 kg og 120 kg uforsvarligt, idet tiltalte undlod at behandle svinene omsorgsfuldt, herunder at huse, fodre, vande og passe dem un­der hensynstagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstem­melse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, herunder at rum eller arealer, hvor dy­rene holdtes, blev indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov blev tilgodeset,
  2. ved i tiden fra d. 30. januar 2017 til d. 7. februar 2017 at undlade at flytte slagtesvinet på 110 kg, der var springhalt på højre forben og havde en 7-8 cm stor blød hævelse på indersiden samt en hæ­velse på ydersiden af højre forben fra albuen og ned over knæet, til en sufficient indrettet sygesti med blødt underlag, ligesom tiltalte undlod at lade svinet tilse og behandle af en dyrlæge, hvis tilstanden ikke umiddelbart blev forbedret eller lod det aflive,
  3. og idet tiltalte frem til d. 7. februar 2017 undlod at flytte et slagtesvin på 150 kg, der var støttehalt på højre forben og trippede på begge bagben, og et slagtesvin på 120 kg, der var støttehalt på venstre forben med blød hævelse på begge bagben, til en sufficient indrettet sygesti med blødt underlag, ligesom han undlod at lade svinene tilse og behandle af en dyrlæge, da tilstanden ikke umiddelbart blev forbedret eller lod dyrene aflive.

Afgjort ved bødeforelæg på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.