2017-32-0152-00091

Seks svin med slagmærker

06-03-2018

Skrivelser af 1. marts og 20. november 2017 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00069-16).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen den 18. oktober 2016 observerede embedsdyrlægen seks slagtesvin med mellem et og otte mærker efter slag, der havde medført blødninger i huden og underhuden, samt i den underliggende muskulatur hos to af svinene.

Rådet udtalte 6. marts 2018:

Spørgsmål 1:

Er der efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller evt. mishandling af de 6 slagtesvin, såfremt ovenfor anførte lægges til grund?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 8. november 2016, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen d. 18. oktober 2016 observerede seks slagtesvin med mærker efter slag.

Ved undersøgelse af de seks slagtekroppe efter slagtningen fandtes følgende:

”Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde 2 brede læsioner, det ene over dyrets forpart, det andet over dyrets lænd … Der kunne iagttages udbredt blødning dybt ned i hud og underhuden under læsionerne samt blødning i den underliggende muskulatur.

Slagtekrop nr. 2:
… Slagtekroppen havde 3 brede læsioner over dyrets nakke og ører samt 5 T-formede læsioner fordelt med 2 på venstre side af dyrets flanke, 1 i midtlinjen over dyrets lænd samt 2 på højre side af dyrets flanke/bageste ribben… Der kunne iagttages udbredt blødning dybt ned i hud og underhuden under læsionerne i dyrets nakke og ører, samt udbredt blødning dybt ned i hud og underhuden, samt i den underliggende muskulatur under læsionerne over dyrets flanker og lænd.

Slagtekrop nr. 3:
… Slagtekroppen havde 5 T-formede læsioner fordelt på højre side af dyrets flanke/ba­geste ribben… Der kunne iagttages blødning i hud og underhuden under læsionerne.

Slagtekrop nr. 4:
… Slagtekroppen havde 1 bred læsion over dyrets halerod samt 3 T-formede læsioner på højre side af dyrets flanke/bageste ribben… Der kunne iagttages blødning i hud og underhuden under læsionerne.

Slagtekrop nr. 5:
… Slagtekroppen havde 1 bred læsion over dyrets venstre skinke... Der kunne iagttages blødning i hud og underhuden under læsionen.

Slagtekrop nr. 6:
… Slagtekroppen havde 4 T-formede læsioner fordelt med 2 på venstre side af dyrets flanke samt 2 i midtlinjen over dyrets lænd… Der kunne iagttages blødning i hud og underhuden under læsionerne.”

Materiale fra slagtesvin 1 og 2 blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Sektion for Patologi modtog den 9. august 2017 fire præparater fra svin til patoanatomisk undersøgelse. Præparaterne, der var frosne ved modtagelsen, omfattede hudstyk­ker fra rygområdet, nåletatoveret med nummer ”A”.

Præparaterne var slagtemæssigt behandlet og bestod af hud, underhud og underlig­gende muskulatur. Præparaterne blev modtaget i to poser mærket ”1” og ” 2”.

Pose ”1”
Præparaterne målte ca. 83 x 22 cm og 78 x 18 cm. Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Blødningerne var konfluerende og varierede i længde fra ca. 5 til 12 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 4 til 15,5 cm.

Pose ”2”
Præparaterne målte ca. 106 x 30 cm og 112 x 26 cm og inkluderede højre og venstre øre. Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Hovedparten af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opkla­ring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 4 cm til ca. 18 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,1 cm til 0,2 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,2 cm til 0,3 cm. Endvidere fandtes enkelte konfluerende blødninger med en bredde fra ca. 0,8 til 1,5 cm og en længde på ca. 4 til 9 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Pose ”1”
Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og enkelte neutrofile granulocyter.

Pose”2”
Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og neutrofile granulocyter. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre hvoraf nog­le var infiltreret af neutrofile granulocyter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et men­neske, og vurderes at have en alder på ca. 4-6 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført mellem henholdsvis et og otte slag, således at slagtekroppene ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fremstod med tydelige slagmærker med blødninger i huden, underhuden og hos to slagtekroppe i den underliggende muskulatur, har slagtesvinene været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 2:

Det skal bemærkes, at Rådet d. 25. april 2017 har afgivet udtalelse i en sag, Rådets j.nr. 2017-32-0152-00085/politiets j.nr. 4100-89110-00103-16, om fund af slagmærker hos et slagtesvin fra samme virksomhed, der var leveret til slagtning.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 15.000 kr.