2018-24-0156-00028

Slagtekyllinger døde på trailer grundet varme

30-11-2018

Skrivelse af 3. juli 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00097-18).
I maj måned blev en trailer med slagtekyllinger placeret udenfor slagteriet i direkte sollys. Der var varslet 25 grader. Der var ingen ventilation i vognen og der var der ingen eller blot meget svag vind, hvor kyllingerne var placeret. Kyllingerne var meget urolige og havde en meget hurtig vejrtrækning med en frekvens på 200. På læsset døde 165 slagtekyllinger, formodentlig som følge af varmestress.

Rådet udtalte 30. november 2018:

Spørgsmål 1:

Hvad vurderer Rådet at kyllingerne er døde af? Svaret bedes begrundet.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 22. maj 2018:

”.. det rutinemæssige levende syn før slagtning d. 15. maj kl. 19:30 konstaterede at et læs kyllinger placeret på trailer nr. … var placeret uden for, med venstre side i direkte sollys. Kyllingerne var ankommet til slagteriet kl. 17:47. Udetemperaturen var høj ifølge DMI var der varslet ca. 25 gr.C. Der var ingen eller blot meget svag vind hvor kyllingerne var placeret. Kyllingerne viste tydelige tegn på varmestress, var me­get urolige og havde en meget hurtig vejrtrækning kyllingerne "gispede” med en frekvens på ca. 200). Kyllingerne blev herefter kørt på stald med ventilation, men ved fornyet kontrol kl. 22:30 i forbindelse med aflæsningen og med direkte adgang til de skuffer som kyllingerne var placeret i, kunne det konstateres at mange kyllinger var døde. I en enkelt kasse (nr.1) placeret bagerst og øverst på traileren i venstre side, var samtlige kyllinger døde, i alt 28.1 ’’modulet” umiddelbart under i kasse nr.2 var 18 kyllinger døde af i alt 23 kyllinger. På hele læsset/traileren blev der af virksomhe­den optalt i alt 165 døde kyllinger i forbindelse med tømning af kasserne ved op­hængning. Der kunne ved obduktion ikke påvises nogen særlig dødsårsag og dødsår­sagen må formodes at være forårsaget af varmestress.

… Dødeligheden er derfor beregnet til 2,8 % hvilket er ca. 10 gange højere end den gennemsnitlige dødelighed under transport og opstaldning for virksomheden.

… Observationerne i for­bindelse med det første levende syn kl. 19:30 indikerer at kyllingerne var kraftigt påvirket at varmen. Kyllinger vil i forsøget på at regulere kropstemperaturen få en meget hurtig vejrtrækning og samtidig forsøge at brede vingerne ud fra kroppen for at forøge den del af hudoverfladen der har direkte kontakt til den omgivende luft. Kyllingerne bliver derfor tydeligt urolige, når de kæmper om pladsen i transportkas­sen. En skærpende omstændighed i denne sammenhæng var at der kunne konstate­res en overbelægning i kasse 1 på 27 %, da der blev optalt i alt 28 kyllinger i den på­gældende kasse. Jf. Transportforordningens bestemmelser er der et areal krav på 160 cm2 pr. kg. kylling. Transportkassen blev opmålt til 71 cm x 111,5 cm hvilket medfører at der for de pågældende kyllinger maksimalt må være 22 kyllinger pr. kasse. Det vurderes dog at den direkte årsag til kyllingernes død, var at de var placeret i direkte sollys hvorved kyllingerne ikke kunne slippe af med varmen samtidig med at modu­lernes konstruktion med en metalplade øverst i hvert modul medfører en ophedning af denne, når denne udsættes for direkte sollys.”

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om den endelige dødsårsag. Rådet finder det dog rimeligt at antage, at forholdene:

- at dyrene er blevet placeret direkte i solen, pakket i kasser på traileren i ca. 1 ¾ time,
- udendørs høje temperaturer på 25 grader c i vindstille vejr,
- en overbelægning i nogle af transportkasserne

har været årsag til de af dyrlægen beskrevne symptomer samt medvirkende årsag til den uacceptable høje dødelighed. Herved har mange kyllinger været udsat for en højeste grad af lidelse, smerte, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt.

Spørgsmål 2:

Har kyllingerne ved at være placeret som anført på traileren i direkte sollys og ved høj udetemperatur uden mulighed for ventilation, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere ufor­svarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at placering af kyllingerne som anført, pakket på traileren i transportkasser, nogle med overbelægning, i direkte sollys, ved høj udetemperatur på 25 grader c, i vindstille vejr og uden mulighed for ventilation i ca. 1 ¾ time, har været medvirkende årsag til den uacceptable høje dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for højeste grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet finder, at kyllingerne herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Rådet finder, at der på slagterierne bør udarbejdes et akut beredskab/procedurer for håndtering af slagtekyllinger, der har været udsat for varme- eller kuldebelastning, således at dyrenes velfærd ikke kompromitteres.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, 2, 3, 12 og 13, jf. tidligere dyreværnslovens § 28, stk. 1, 2, 3, 9 og 11, jf. § 1 og 2, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som slagteri at have behandlet ca. 5.900 kyllinger groft uforsvarligt med karakter af mishand­ling og undladt at behandle kyllingerne omsorgsfuldt, herunder huset og passet dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med aner­kendte praktiske og videnskabelige erfaringer og derved udsat kyllingerne for smerte, lidelse, angst og varigt mén, idet kyllingerne var placeret i en trailer i direkte sollys ved høj udetemperatur og uden mu­lighed for ventilation, hvorved 165 kyllinger døde.

Afgjort ved bødeforelæg på 25.000 kr.