2018-24-0152-00187

Slagtesvin fik trynen i klemme i ventilationslugen på transportvognen

15-10-2018

Skrivelse af 29. juni 2018 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00038-17).
I forbindelse med aflæsning af nogle grise på et slagteri, blev det konstateret at en gris havde et åbent brud på næseryggen. Ved læsning havde ventilationslugerne stået åbne og grisen kunne få trynen ud gennem skodderne.  Chaufføren havde glemt at lukke for ventilationslugerne, og da øverste etagedæk blev hævet op, havde grisen fået trynen i klemme, således at der opstod et åbent brud. Chaufføren havde ikke hørt eller bemærket noget unormalt, da dækket blev hævet, men først set skaden ved aflæsningen.

Rådet udtalte 15. oktober 2018:

Spørgsmål 1:

Har der efter Rådets opfattelse været tale om uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af Dyr, eller eventuelt mishandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1 og stk. 2 og stk. 3.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. juli 2017, at der ved ante mortem synet af slagtesvinet ved ankomsten til slagteriet d. 15. juni 2017 fandtes følgende: ”Heraf var 1 af dyrene kommet alvorligt til skade under pålæsning og havde fået trynen i klemme og brækket overkæben, hvilket gjorde at grisen omgående blev aflivet på lastbilen… Ved det levende syn af svinet kunne det konstateres, at der var tale om en akut skade med frisk blødning og brækket overkæbe. Dyret var ved bevidsthed og virkede smertepåvirket, chokeret og stille uden vokalisation… af hensyn til grisen blev der ikke foretaget yderligere klinisk undersøgelse, i stedet blev den omgående aflivet på lastbilen… umiddelbart efter aflivning blev grisen nærmere undersøgt, hvor der fandtes en akut læsion henover næseryggen med åbent brud på overkæben.”

Det fremgår endvidere af afhøring af chaufføren: ”Det var varmt omhandlende dag, hvorfor han havde åbnet ventilationslugerne på siden af sættevognen for at undgå at svinene fik det for varmt.  I forbindelse med læsningen af svinene bemærkede han intet unormalt. Han havde glemt at lukke ventilationslugerne under læsningen… Grisen var på det øverste dæk i anden del af sættervognen, idet der her sås blodrester.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det burde have været sikret, at ventilationslugerne var lukkede, inden etagedækket blev hævet, således at der ikke var risiko for, at dyrene kunne komme i klemme. Rådet finder, at slagtesvinet, ved at få trynen klemt da øverste etagedæk blev hævet, således at der opstod en åben fraktur af overkæben, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at slagtesvinet herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver de faktiske omstændigheder i sagen Rådet anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet skal bemærke, at enhver transport af levende dyr skal ske i særligt indrettede transportvogne på en måde, der forebygger enhver beskadigelse af dyr såvel under læsning, transport og aflæsning af disse. Det bør derfor overvejes at indrette transportvogne med variable etagedæk med sikkerhedssystemer, der effektivt forhindrer lignende ulykker.

Afgørelse:

Der var to sigtede i sagen.

Chauffør
Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 9, jf. § 1 og bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, jf. Rådets forordning nr. 1/2005, art. 3, litra c og bilag 1, kap. II, nr. 1.1. a) ved som chauffør og ledsager af en grisetransport i forbindelse med pålæsning af grise på sættevogn at have behandlet en af grisene groft uforsvarligt, idet han ikke sikrede sig, at transportmidlet blev anvendt på en sådan måde, at dyrene ikke kunne komme til skade eller påføres lidelse, og sådan at dyrenes sikkerhed blev tilgodeset, idet han ikke sikrede sig, at ventilationslugerne var lukkede, inden han hævede etagedækket, hvorved en af grisene fik trynen i klemme og pådrog sig åbent brud på overkæben.

Afgjort ved bødeforelæg på 20.000 kr.

Sigtede selskab – påtaleopgivelse
Sigtet for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 11, jf. stk. 9, jf. stk. 1, jf. § 1 og § 2 samt bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, jf. Rådets Forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter, art. 3, litra c og bilag 1, kapitel II, pkt. 1.1.a. ved at være ansvarlig for, at en gris blev udsat for grovere uforsvarlig behandling, idet den i selskabet ansatte chauffør undlod at sikre sig, at transportmidlet blev anvendt på en sådan måde, at dyrene ikke kan komme til skade og påføres lidelser og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses, idet chaufføren undlod at lukke ventilationslugerne, inden dækket på påhængsvognen blev hævet eller sænket, i hvilken forbindelse en af grisene, som havde stukket trynen ud gennem lugerne, fik trynen i klemme og brækkede overkæben, alt hvorved den påførtes unødig smerte, lidelse, angst og pådrog varigt mén.

Begrundelsen for påtaleopgivelsen er, at selskabet er under konkursbehandling. Afgørelse truffet efter reglerne i retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2.