2018-24-0152-00184

Slagtesvin havde multiple mærker og blødninger på kroppen efter slag

14-09-2018

Skrivelse af 18. juni 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00072-17).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet et slagtesvin med multiple mærker efter slag på kroppen, som fordelte sig hen over ryggen, brystkassen og i nakken.

Rådet udtalte 14. september 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvinet ved at blive påført slagene derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 3. juli 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede en slagtekrop med mærker efter slag.

”Slagene var fordelt således på højre side: Et meget kraftigt og bredt slagmærke lige over lænden, tæt på rygraden… Og et bredt og meget kraftigt slagmærke fra højre skulder tværs ind over rygraden og fortsættende på venstre side, med retning imod ryggens midterste del…

Slagene var fordelt således på venstre side: … Langs slagtekroppen, gående fra midt på ryggen og hen til skinken, fandtes et mindre kraftig og smalt slagmærke…

Lige over dette slagmærke, fandtes tre kortere og svagere slagmærker pegende direk­te imod rygraden…

I forlængelse til det kraftige slagmærke på højre side, fandtes der på venstre side 3-4 kortere, ca. 40 cm lange, og smallere slagmærker gående tværs ind over rygraden…”

Over venstre ryg på højde med brystkassen, fortsatte slagmærket fra højre skulder…

Et meget kraftigt, bredt og langt slagmærke fra venstre skulder og op i nakken lige bagved øret…”

Det fremgår endvidere, at der i alt var ”3 meget kraftige, mørke, brede og delvist lange slag, samt 1 meget langt og tyndt slag (langs siden)”, og ” 4-7 mindre tydelige og kortete slag, lige ind over ryggen, fordelt i to grupper.”

Præparater fra slagtesvinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Præparaterne målte ca. 109 x 16,5 cm og 123 x 19 cm. Ved inspektion fandtes multi­ple blødninger i huden. Blødningerne var konfluerende med en bredde fra ca. 0,6 til 10 cm og en længde på 2 til 30 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og massiv infiltra­tion med neutrofile granulocyter og makrofager. I den underliggende muskulatur fandtes blødning og nekrotiske muskelfibre, hvoraf nogle var infiltreret med neutrofile granulocyter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et men­neske, og vurderes at have en alder på ca.4 til 10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført multiple slag fordelt på ryg, lænd, skulder, brystkasse og nakke medførende multiple blødninger i hud, underhud og muskulatur, har slagtesvinet været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt i overensstemmelse med dets behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Sigtet for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2 ved at have behandlet slagtesvin groft uforsvarligt idet slagtesvinet blev tildelt flere kraftige slag, hvorved der fremkom blødninger i hud og muskulatur.

Påtalen blev opgivet, jf. retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 idet anklagemyndigheden ikke forventede at sigtede ville blive fundet skyldig i overtrædelsen.