2017-32-0152-00137

Slagtesvin med mindst 13 mærker efter slag på ryggen

06-03-2018

Skrivelse af 16. november 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00023-17).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen et slagtesvin med minimum 13 mærker efter slag på ryggen, med kraftig blødning i spæklaget og lettere blødning i den underliggende muskulatur ved flere af slagene.

Rådet udtalte 6. marts 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvinet ved at blive påført slagmærker som beskre­vet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 9. februar 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede et slagtesvin med minimum 13 mærker efter slag på ryggen.

Det fremgår endvidere, at ”Der var kraftig blødning i spæklaget og lettere blødning i den un­derliggende muskulatur ved flere af slagene.”

Materiale fra slagtesvinet har været underkastet patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Hovedparten af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 2,3 cm til ca. 5 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,1 cm til 0,3 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,3 cm til 0,4 cm. Endvidere fandtes enkelte konfluerende blødninger med en bredde fra ca. 0,8 til 2 cm og en længde på ca. 3 til 6,5 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og neutrofile granulocyter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et menneske. Grundet manglende muskulatur kan læsionernes alder ikke fastsættes.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at slagtesvinet, ved at være påført minimum 13 slag på ryggen medførende blødning i spæklaget og ved nogen slag tillige blødning i den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 20.000 kr.