2017-32-0152-00140

Sobesætning - syge dyr håndteret utilstrækkeligt - manglende rodemateriale - døde dyr i stalden - nedslidt staldinventar

17-05-2018

Skrivelse af 20. november 2017 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00043-16).
Politiet modtog en anmeldelse om formodet overtrædelse af dyreværnsloven i en svinebesætning. Ved besøg i besætningen med ca. 600 søer, ca. 600 gylte, polte og slagtesvin, samt ca. 18.000 smågrise observeredes i alle aldersgrupper flere syge dyr, som ikke var håndteret korrekt. Der lå døde/aflivede svin i flere stalde, ingen svin havde redebygnings-, beskæftigelses- eller rodemateriale. Der var ingen strøelse i løsdriftstaldene, og besætningen bar generelt præg af manglende management. Besætningens inventar var nedslidt og nogle steder i stykker.

Rådet udtalte 17. maj 2018:

Det fremgår af politiets fremsendelsesbrev, at der anmodes om en udtalelse på baggrund af sagens akter, og en sigtelse for overtrædelse af dyreværnsloven, der lyder: ”ved i tiden op til den 9. august 2016, i forbindelse med udøvelse af erhverv på ejendommen …, som besætningsejer at være ansvarlig for - herunder ved at have overladt pasningen og tilsynet til sine ansatte uden at sikre sig, at pågældende i tilstrækkeligt omfang var bekendt med indholdet af sine forpligtelser og overholdt disse - at have udsat sin besætning af svin for en grad af uforsvarlig behandling og undladt at beskytte dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst og varigt mén samt und­ladt at behandle grisene omsorgsfuldt, herunder at svinene huses, fodres, vandes og passes under hensyn­tagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med aner­kendte praktiske og videnskabelige erfaringer,

- ved at have undladt at lade besætningen passe af et tilstrækkeligt antal personer, der har de rele­vante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt, hvorfor ikke alle dyr, der var syge eller tilskadekomne, omgå­ende fik en passende behandling, eller blev aflivet eller konsulteret af dyrlæge hurtigst muligt, 

- idet der i farestald sås følgende dyr uden tegn på iværksat behandling

  • so nr. … med let skuldersår på venstre skulder, der manglede blød aflastning/gummimåtte eller burde være flyttet i sygesti,
  • so nr. … med sår på begge bagtæer, der stod uden aflastning, burde have været flyttet i sygesti,
  • so nr. … havde sår på højre bagtå og var springhalt, der stod uden aflastning, burde være flyttet i sygesti,
  • so nr. … med stor hævelse på venstre bagtå og var stærkt støttehalt, burde være flyttet i sygesti,

- at der i klimastalde var mindst 2 grise med broksække over 15 cm, og 1 gris med begyndende sår­dannelse på broksækken, der alle burde være flyttet i sygesti med et tykt lag strøelse,

- at der i sti sammen med raske grise sås mindst 5-6 grise med friske, alvorlige halebid, hvor bid ren straks burde være isoleret og de øvrige grise burde være flyttet i sygesti

- at der i drægtighedsstald var 1 gris, der var delvis lam i bagparten, og 1 gris, der var springhalt, der begge burde være aflivet

- ligesom alle svin burde have haft permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale, idet der i løbestalde og farestalde ikke sås noget beskæftigelses- og/eller rodemateriale, at der i klima­stalde ikke sås beskæftigelsesmateriale, og i drægtighedsstalde havde ornen ikke adgang til be­skæftigelses- og eller rodemateriale.”

Spørgsmål 1:

Hvorvidt det ovenfor beskrevne (for hvert enkelt forhold/pind) efter rådets opfattelse indebærer ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller har karakter af mishandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens udtalelse af 26. august 2017 og supplerende udtalelse af 26. oktober 2017, at embedsdyrlægen ved besøget i besætningen observerede følgende:

Farestalde:
So nr. … ”stod med et skuldersår på venstre skulder (let skuldersår, idet det var mindre end 5 cm i diameter, huden var ikke gennembrudt)… Den havde ingen blød måtte til aflastning.”

So nr. … havde sår på begge bagtæer uden aflastning eller tegn på behandling. Soen havde ikke faret endnu, og var indsat i farestalden indenfor den sidste uge.  

So nr. … havde sår på højre bagtå, der var hævet. Den havde vanskeligt ved at rejse sig, og stod på tre ben uden at tage støtte på højre bagben (springhalt). Soen var opstaldet uden aflastning.

So nr. … havde en stor hævelse ved venstre bagtå, havde vanskeligt ved at rejse sig og var stærkt støttehalt på venstre bagben.

So nr. … havde faret (født) for få timer siden. Den havde skudt skeden ud, og der lå en bunke døde grise bag hende.

So nr. … og … havde begyndende skuldersår.

Klimastalde:
Det fremgår endvidere af embedsdyrlægens udtalelser vedrørende klimastaldene, at:

”I flere stier var der grise med store brok over 15 cm i diameter, heraf en enkelt med begyndende sårdannelse på broksækken. I alt blev observeret 8-10 grise med store brok, heraf mindst 2 med broksække over 15 cm… Der var flere grise med haltheder, heraf 1-2 springhalte… I flere stier var der problemer med halebid. I en enkelt sti var der ikke taget hånd om problemet, idet 5-6 grise var bidt og havde friske sår, og én gris bed de andre… En enkelt utrivelig gris blev taget fra til aflivning..”.

Drægtighedsstalde:
Af embedsdyrlægens udtalelser fremgår vedrørende drægtighedsstaldene, at:

I den ene ende af drægtighedsstaldene var fire sygestier til søer, hvor der gik syv søer. ”Én so var lam i bagparten … Én so var springhalt… To søer var stærkt støttehalte.” Embedsdyrlægen vurderede, at soen, der var delvis lam i bagparten og soen, som var springhalt, burde have været aflivet.

Løbe-/drægtighedsstald:
Endelig fremgik det af embedsdyrlægernes udtalelser, at en so der var støttehalt på venstre forben gik i en løbe-/drægtighedsstald. Soen blev flyttet i sygesti.

Ingen af svinene i besætningen havde adgang til beskæftigelsesmateriale, kun svinene i klimastalden havde adgang til rodemateriale i form af fodring i foderautomater med manipulerbart pendul, der blev ikke tildelt redebygningsmateriale til søerne op til faring, og der var ikke strøelse til de løsgående søer og en orne i drægtighedsstalden.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at so nr. …, … og …’s situation burde have været afhjulpet, hvilket på baggrund af det foreliggende bedst ville være sket ved, at søerne var blevet sat under skærpet tilsyn, tilbudt blødt underlag i farestien f.eks. i form af en blød måtte, og var blevet flyttet i sygesti med et tykt lag halm, såfremt skuldersårene fortsat forværredes.

Sagens oplysninger ses ikke at indeholde en nærmere klinisk beskrivelse af skuldersårene, herunder de palpatoriske fund. Rådet kan på det foreliggende grundlag ikke foretage en vurdering af graden af uforsvarlighed.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at so nr. …, … og … ved at være flyttet i faresti uden nogen former for aflastning med sår på en eller flere bagtæer, og for to af søerne med hævede bagben, samt støtte- eller springhalthed, har so nr. … været udsat for betydelig grad - og so nr. …, … for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at so nr. … har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr og so nr. … og … for groft uforsvarlig behandling af dyr jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet endvidere, at svinene i klimastalden med forskellige lidelser, herunder svin med

- store brok, herunder en med sår på broksækken,

- haltheder, hvor nogle var springhalte,

- halebid,

- utrivelighed, der burde have været aflivet,

ved ikke at være tilset af dyrlæge, behandlet eller aflivet har været udsat for mindst en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. Rådet kan ikke på bagrund af de forelagte kliniske beskrivelser nærmere vurdere graden af uforsvarlighed.

Rådet kan ikke på det foreliggende grundlag foretage en vurdering af graden af uforsvarlighed vedrørende de fire søer i sygestier i drægtighedsstalden, og den støttehalte so i løbe-/drægtighedsstalden.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger, bedes disse indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Lægges sagsoplysningerne, samt svar ad 1 til grund, vil Rådet samlet set karakterisere forholdene for de mange dyr i besætningen for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere henvise til Rådets udtalelse om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok af 2. december 2008, Rådets udtalelse om skuldersår hos søer på baggrund af spørgsmål af 18. oktober 2007, samt Rådets udtalelse om sygeafdeling til produktionsdyr af 5. marts 2004.

Rådet skal afslutningsvis anføre, at vurderingen af evt. utilfredsstillende dyreværnsmæssige forhold, til enhver tid vil være upåvirket af de ejermæssige forhold til dyrene, herunder også nyligt ejerskifte.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1 og stk. 4, jf. stk. 7 og stk. 9, jf. § 1 og § 2, bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr § 19 jf. § 3 og § 5, bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin § 39, stk. 1, jf. § 23, dagældende lovbekendtgørelse nr. 465 af 15. maj 2014, nugældende lovbekendtgørelse nr. 56 af 11. januar 2017, om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin § 8, stk. 1, jf. § 5, og dagældende lovbekendtgørelse nr. 77 af 21. januar 2015 nugældende lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017, om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer § 10, stk. 1, jf. § 9.