2017-32-0151-00080

Svært gangbesværet kalv transporteret til slagteri

19-01-2018

Skrivelse af 24. juli 2017 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00035-15).
Ved det levende syn på slagteriet konstaterede embedsdyrlægen en kalv, der var svært gangbesværet med et unormalt bevægelsesmønster.
Ejer oplyste, at han havde bemærket at kalven gik anderledes 1-2 måneder før slagtningen.

Rådet udtalte 19. januar 2018:

Spørgsmål 1:

Idet Fødevarestyrelsen ved embedsdyrlæge …s beskrivelse af forholdene sammenholdt med de vedlagte billeder lægges til grund, anmodes der om Rådets vurdering om kalven kan have pådraget sig skaden/deformiteten på forbenene ved læsningen til slagteriet, i overensstemmelse med …s ovennævnte forklaring.
Der anmodes endvidere om Rådets vurdering af skaden/deformitetens alder.
Såfremt det lægges til grund, at kalvens skader havde en alder af mindst 1 måned, hvordan vurderer Rådet kalvens tilstand i besætningen op til den 11. september 2015?
Vurderes det om kalven været udsat for smerte, lidelse, angst, varigt men, væsentlig ulempe eller mangel på omsorgsfuld behandling, og vurderes det om kalven skulle være tilset af en dyrlæge med henblik på behandling eller aflivning?
Der anmodes om en vurdering af om der været tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af den pågældende kalv?
Har kalvens deformitet/ skader været erkendelig for lægmand?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen, at embedsdyrlægen ved det levende syn på slagteriet konstaterede en svært gangbesværet kalv med et unormalt bevægelsesmønster.

Af anmeldelsen fremgår endvidere, at embedsdyrlægen ved den kliniske undersøgelse af den levende kalv konstaterede, at ”kalven ikke kunne strække sine kodeled og forknæ helt ud, og dermed ikke kunne stå med forbenene i normal benstilling… Da kalven stod op, havde den vægten på spidsen af forklovene og forbenene placeret foran skulderleddet…” Samt at, ”Da kalven gik, blev det konstateret, at den flere gange kodede over (tåen bøjer ind under benet, og vægten kommer på forsiden af benet i stedet for på kloven)… Da kalven fik ro, knælede den ned på det ene eller begge forben. På venstre forknæ var sår og på begge knæ havde fortykket hud samt gødningskager…”

Ved undersøgelse af slagtekroppen efter aflivning konstaterede embedsdyrlægen, at ”forklovene havde hornvæv, som var vokset ud over sålen og kun slidt af på spidsen af kloven… Der fandtes let fortykket bindevævsdannelse på forknæene, hvilket findes i overensstemmelse med kalvens tilbøjelighed til at knæle på forbenene i stedet for at stå…”

Det fremgår af afhøringsrapport af 23. januar 2017, at landmanden oplyste, at kalven i besætningen gik sammen med 50-60 andre kalve i en dybstrøelsesboks. Det fremgår endvidere, at han havde bemærket, at kalven gik anderledes 1-2 måneder forud for slagtningen, samt at den ikke gik værre end den plejede, da den blev flyttet til ’afhentningsboksen’ aftenen før afhentningen til slagteriet.

Det fremgår endvidere af afhøringsrapport af 10. marts 2016, at slagterimedarbejderen, der aflivede kalven, oplyste, at han godt kunne huske kalven. Den havde dårlige forben. ”Da den skulle aflives kunne den gå, men man kunne godt se, at den ikke gik normalt… Den gik, når man trak med den, men så snart den fik lejlighed til det, sank den ned på knæ.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at kalvens tilstand for længst skulle være afhjulpet, hvilket bedst ville være sket ved, at kalven blev tilset af en dyrlæge med henblik på vurdering af de dyreværnsmæssige aspekter ved videre opfedning eller blev aflivet/nødslagtet. Tilstanden har været tydelig og let erkendelig, samt landmanden bekendt, i 1-2 måneder, med stærkt afvigende bevægelsesmønster og kropsholdning med fremstrakte forben, der ikke kunne rettes ud, så kalven kun støttede på klovspidserne, og forsøgte aflastning af forbenene ved at tage støtte på et eller begge forknæ i stående stilling, som det også fremgår af medsendte video.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og medsendte videoklip til grund, finder Rådet, at ved at have opholdt sig i besætningen igennem længere tid med de tilstedeværende læsioner uden at have modtaget passende behandling, har kalven været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt i overensstemmelse med dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Idet Fødevarestyrelsen ved embedsdyrlæge …s beskrivelse af forholdene forsat lægges til grund anmodes der om en udtalelse om, kalven var egent til transport den 11. september 2015 sammen med øvrige kalve?
Var kalven egnet til transport den 11. september 2015, hvis den blev transporteret adskilt fra andre dyr? Der ønskes en vurdering om kalven under transporten været udsat for smerte, lidelse, angst, varigt men, væsentlig ulempe eller mangel på omsorgsfuld behandling under transporten?
I bekræftende fald har der været tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af den pågældende kalv?

Svar ad 2:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse, at denne ved det levende syn konstaterede, at ”kalven ikke var adskilt fra de andre dyr, men var transporteret sammen med 7 andre kalve på anhængeren. Kalven kunne kun langsomt og med besvær gå ud af transportkøretøjet.”

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at embedsdyrlægen ved undersøgelse af slagtekroppen efter aflivning af kalven konstaterede, at ”På forsiden af begge forben ved kodeleddene blev der konstateret friske hudafskrabninger/sår. Disse vurderes at være friske og dermed opstået i forbindelse med transporten…”.
Af afhøringsrapport af 27. januar 2017 fremgår, at chaufføren oplyste, at da han læssede dyr af på slagteriet, ”kunne han sagtes se, at omhandlede kalv gik dårlig. Den var på knæ, men rejste sig og gik ud med de andre.”

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår, at der blev taget materiale fra på slagteriet i form af begge forben afskåret ved knæet, men at materialet var bortkommet.

Lægges ovennævnte samt svar ad 1 til grund, finder Rådet, at kalven ikke skulle have været transporteret levende, heller ikke adskilt fra andre dyr. Ved at være læsset og transporteret levende til slagteriet i den tilstedeværende tilstand, har kalven været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Har transporten forværret kalvens deformitet/ skade?

Svar ad 3:

Rådet kan ikke udelukke, at kalvens tilstand er forværret under transporten, hvor den har været udsat for gang på hårdt/glat underlag, skubben fra andre kalve og transport, hvor den formentlig har ligget på knæ for at holde balancen og har pådraget sig friske hudafskrabninger/sår på forknæene.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte chauffør blev straffet med bøde på 10.000 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2. jf. stk. l, jf. stk. 9, jf. § 1 jf. dagældende § 28 stk. l, 1. og 2. pkt., jf. stk. 7, jf.§ 1 og bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. l, nr. l, jf. Rådets forordning (EF) nr. l /2005 artikel 3, litra b og artikel 8, nr. 1. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte transportør blev straffet med bøde på 25.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk.2, jf. stk. l, jf. stk. 9 jf. § 1 og § 2, jf. dagældende § 28 stk. l, 1. og 2. pkt., jf. stk. 7, jf. § 1 og bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. l, nr. 1, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 artikel 3, litra b og artikel 8, nr. l. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte landmand blev straffet med bøde på 25.000 kr. fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1 og § 2, jf. dagældende § 28 stk. l, 1 og 2. pkt., jf. stk. 7, jf. § 1 og § 2, og Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 19, stk. I, jf. § 5, og Bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport mv. artikel 3, 1. pkt. og litra b og artikel 6 nr. 3, jf. bilag 1 kap. I nr. 1 og 2 litra a.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.