2017-32-0152-00145

Svin med mærker og blødninger efter slag

17-05-2018

Skrivelse af 18. december 2017 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00078-17).
Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet, et svin med cirkulære og konfluerende mærker efter slag, medførende blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur.

Rådet udtalte 17. maj 2018:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at besætningsejer/driftsleder ved at påføre grisen gentagne, meget kraftige slag med et rørlignende objekt, har udsat grisen for en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulem­pe, ligesom grisen heller ikke har været behandlet omsorgsfuldt?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 28. september 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet, observerede et slagtesvin med tre cirkelformede og enkelte konfluerende mærker efter slag/stød på forparten på højre side.

Materiale fra slagtesvinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Ved inspektion fandtes flere blødninger i huden. Tre af blødninger var cirkulære med en blødningsbredde på 0,5 til 0,7 cm og en dia­meter på 2,9 til 3,2 cm. Enkelte blødninger var konfluerende med en bredde fra ca. 0,5 til 3 cm og en længde på 0,9 til 10,5 cm.

”Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning, hyperleukocytose og infiltration med neutrofile granulocyter og makrofager. I den underliggende mu­skulatur fandtes blødning og nekrotiske muskelfibre, hvoraf nogle var infiltreret med neutrofile granulocyter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et men­neske, og vurderes at have en alder på ca.4 til 10 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført minimum fire slag på ryggen, medførende cirkulære og konfluerende blødninger i huden, samt blødninger i underhuden og den underliggende muskulatur, har slagtesvinet været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder rådet da, at grisen derved har været behandlet uforsvarligt eller groft uforsvarligt?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 25.000 kr.