2017-32-0153-00067

Syg og fejlernæret Schæfer hund - behandlet med BORAX

30-01-2018

Skrivelse af 13. november 2017 fra Københavns Politi (0100-89110-00005-16).
En dyreværnsorganisation besøgte på foranledning af en anonym henvendelse ejeren af en schæferhund. Man fandt at hunden var mager, havde tegn på skab, havde svært ved at rejse sig og havde en adfærd der indikerede, at den var blind eller svagt seende. Ejer havde til organisationen oplyst, at han var veganer, og at hunden levede af samme kost, men fik ind imellem råt svinekød. Ejeren oplyste at hunden ikke havde været til dyrlæge. Han havde behandlet den mod skab med et middel ”BORAX”, der skulle slå mider og svampe ihjel. Midlet gjorde pelsen fedtet. Hans hunde havde altid været tynde/slanke og adrætte i god form. Hunden blev taget til dyrlæge, som fandt at den skulle aflives.

Rådet udtalte 30. januar 2018:

Spørgsmål 1:

Jeg skal anmode om en udtalelse om, hvorvidt behandlingen af hunden, som det fremgår af sagen, efter Rådets opfattelse, indebærer en uforsvarlig behandling, en grovere uforsvarlig behandling eller en mishandling.

Svar ad 1:

Af skrivelse af 20. februar 2016 fra dyrlægen fremgår følgende, som vurderet ved den kliniske undersøgelse d. 20. februar 2016:

”Hunden er kakektisk afmagret. Der er udtalt muskelatrofi på alle fire ben samt alle ansigtsmuskler. Hunden har svært ved at løfte hovedet, sandsynligvis pga muskelatrofi. Der er mental ”stupor”. Hunden er fuldstændig blind. Der er cataract og samtidig maximalt dilaterede pupiller og den støder ind i ting. Huden over hele kroppen er dækket af fed gul seborre (foruden det BOAX som ejer har smurt den ind i). Der er mørkpigmentering og lichenfication i lyske og axiller og i svær grad på albuer som er meget fortykkede. Der er sår på poterne og hoftehjørner og pelsen er strittende og uden underpels. Der er generaliseret lymfadenopati”…

”Ejer har oplyst at den kun har spist cirka halvdelen af sit foder i de sidste 2-3 mdr. Ejer har behandlet hunden ved at smøre den ind i BOAX (et af mig ukendt naturpræparat) da han mistænker skab. Ejer er ikke i stand til at se eller forstå af hunden er syg han kommer primært for at få hjælp til behandling af skab”…

”Hunden er svært underernæret og sandsynligvis fejlernæret. Dette kan være medvirkende årsag til svær systemisk sygdom med massive hudproblemer Hudlidelsen er ikke typisk for skab og der er heller ikke kløe. Hunden bliver aflivet med ejers modstræbende accept.”

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår:

”at han aldrig har været til dyrlæge med sin hund for behandling af hudsygdommen skab. Han prøvede selv med midlet ”BORAX”….”  endvidere forklarede sigtede at:  ”han havde svært til sidst med, at erkende hvor alvorligt hans hund havde det”.

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at hunden levede af samme kost som ejer, der er veganer. Den er lejlighedsvis også blevet fodret med råt svinekød.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at hunden

  • ved at være ukorrekt og forkert behandlet for de beskrevne hudforandringer,
  • ved at være kakektisk afmagret med muskelatrofi, således at den havde svært ved at løfte hovedet og rejse sig,
  • ved ikke at blive fodret tilstrækkeligt og med korrekt foder,

ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Hundens situation burde for længst have været afhjulpet, ved at den var blevet tilset og behandlet af en dyrlæge, og ved at den var blevet sufficient fodret, alternativt ved at den var blevet aflivet.

Hunden har ved den beskrevne behandling været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hunden har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale delvise sagsomkostninger.