2017-32-0153-00065

Sytten hunde holdt under uforsvarlige forhold - flere var tynde og smittet med skab

25-04-2018

Udateret skrivelse fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00025-17).
Politiet modtog en anmeldelse om uforsvarlig behandling af et hundehold med 17 hunde, heraf 11 hvalpe. Flere hunde havde skab og var forsøgt behandlet ved vask med terpentin. Særligt 4 hvalpe havde pelstab over hele kroppen, intens kløe, rød og fortykket hud med sår. De fleste hunde var tynde og hvalpene tillige vommede af udseende.

Rådet udtalte 25. april 2018:

Spørgsmål 1:

Jeg skal anmode om en udtalelse på baggrund af sagens oplysninger, hvorvidt det beskrevne i udkast til anklageskrift indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Af afhøringsrapport af 19. maj 2017 fremgår, at hund A ”ind imellem løb en tur i skoven, bag ejendommen…” Idet hund A ”var værst angrebet af skab, var hun blevet sat ind i en staldbygning, med hendes hvalpe, for at hun ikke skulle sprede skaben for meget. Hendes hvalpe var dog allerede meget medtaget.” Det fremgår endvidere, at ejers bror, var blevet bedt om at vaske hund A’s ”fire hvalpe med Terpentin, tre gange om dagen i en mdr... Afhørte havde i første omgang gjort hvad hun sagde, men efter en uges tid, var han holdt op igen, da han ikke mente, at det var godt for hvalpene.”

Det fremgår af dyrlægejournal af 17. maj 2017 vedrørende undersøgelse af hund A og en sort hvalp på Dyreklinik …, at ”Begge hunde er svært angrebne og klør sig konstant. Det er tydeligt at de er i en meget ubehagelig tilstand med kløe og infektion efter at have kløet længe. Huden er rød, tynd og rynket…” ”Mit faglige indtryk af hvalpen er, at den er utrivelig, mager over rygrad og hofteben, har stor udspilet vom som ved massiv ormeinfestation / underernæring.” ”Mikroskopi viser flere rovmider men ikke skab. Baseret på den voldsomme kløe og smittebelastning af øvrige hunde, vurderes det at være skab…”.

Af dyrlægeudtalelse af 31. maj 2017 vedrørende dyrlægeundersøgelsen på Dyreklinik … d. 17. maj 2017 af hund A og den sorte hvalp fremgår tillige, at dyrlægen vurderede, at det ville tage minimum 3 måneder med omhyggelig og grundig pleje, at få de to hunde i god sundhedstilstand igen.

Det fremgår af dyrlægeudtalelse af 18. maj 2017, at der ved undersøgelse af hund A og hendes 4 hvalpe (overdraget til … internat) på … Dyreklinik, fandtes følgende:

”Hvalpe: Alle 4 hvalpe har voldsomme forandringer i huden. Huden er fortykket, varm, rød og hævet. De har Alopeci (manglende pels) over hele kroppen. Kruster og sår ses spredt ud over hele kroppen. Pinnae (øreflip), indersiden af knæ og albuer er især påvirket. Hunde klør sig intenst.

Huld: To af hvalpene var undervægtige og vommet med vægte på 2,6 og 2,9 kg. De to andre hvalpe var magre med vægt på 3,7 og 3,8 kg…

Tæven: Pelsforandringer er mindre udtalt hos tæven, dog stadig med synlige områder med alopeci, sår, kruster og rødme. Dette ses især omkring knæ, albuer og pinnae. Lymfeknuder i knæfolden var forstørret…

Ved dybe hudskrab fandtes flere skabsmider samt æg. Flere hudskrab blev fortaget både fra pinnae, albuer, ryg og haseled. Selv ved overfladisk skrab bløder huden.

Blodprøve udtaget på tæven for at bekræfte skab. Blodprøve ikke udtaget på hvalpene, idet det ikke kan udelukkes at et positiv svar skyldes tævens antistoffer, hvalpene har fået gennem modermælken…”.

Af dyrlægeudtalelse af 29. maj 2017 vedrørende undersøgelse d. 22. maj 2017 af hund A og hendes 4 hvalpe af to dyrlæger på … Internat, samt hund B og C, indleveret af ejer til … Internat d. 18. maj 2017, fremgår:

”Generelle kliniske fund på fire hvalpe:

Hvalpene er håndterbare og kan undersøges på et bord:

Alle fire hvalpe ses med generaliseret hårtab (generaliseret alopeci). Hårtabet vurderes til at være selvpåført på grund af voldsom kløe - hårene kradses af eller bides af (automutilation med traumatisering af hårlaget pgra vedvarende voldsom kløe). Der ses et tyndt hårlag hvor krads eller bid ikke er mulig, det vil sige der er et tyndt hårlag i pandeområdet, nakkeområdet og i en tynd kam henad ryglinien. Tilsvarende ses generaliseret tør(seborrhea sicca), bleg og fortykket (hyperkeratose) hud. Der ses flere hudsår (dermatitis) varierende i størrelse fra under 1mm til 2 cm, flest placeret på øreflapper, ørebasis, inderlår og hasregio, antebrachium og albueregio og udbredt midt på kropssiderne. Hudsårene ses i forskellige stadier, det vil sige nogle er med frisk blodig skorpe andre med tør skorpe. Ydre øregange ses let tilsmudsede og blege. Der kan ikke udløses kløerefleks på nogen hvalpe (ved at klø dem på krop eller øre), men alle fire observeres klø sig med bagben når de går rundt i opholdsboks.”

Det fremgår endvidere, at ved den kliniske undersøgelse af de fire hvalpe fandtes tre af hvalpene uden yderligere kliniske fund, mens en tævehvalp havde ”Hævede lymfeknuder begge sider i hals/skulderregio (bilateral lymfadenopati i superficielle cervicale lymfenoduli). Tør raspende bilyd på lunge højre side.”

Ved klinisk undersøgelse af de tre voksne tævehunde fandtes pelsen generelt mat og skællet, hårlaget tyndt og uregelmæssigt med mølædt udseende. To af hundene, herunder hund A, havde sår på ørerne og pletvis pelsmangel på benene, og hund A havde tillige sår på kinder/mundvige og på benene.

Dyrlægerne vurderede, at de kliniske fund var forenelige med, at hundene var infesteret med skabmiden Sarcoptes scabies variant canis. Infestationen vurderedes til at kunne have stået på i flere uger eller mere.

Det fremgår af udtalelse af 23. maj 2017, at embedsdyrlægen ved besøg på ejendommen d. 22. maj 2017 observerede 2 voksne hunde, en unghund på ca. 1 år og 7 hvalpe på 10-12 uger i en indhegning, hvor de havde adgang til vand og en svinehytte.

Embedsdyrlægen konstaterede, at ”Alle hvalpene frem­stod magre, vommede og med varierende grad af eksem og hårtab. Bækkenknogler, ribben og ryghvirvel-tappene var meget tydelige at mærke og se. Flere af hvalpene kløede sig meget, mens vi var der. Unghunden var normalvægtig og uden tegn på sygdom. De to voksne hunde fremstod normalvægtige og uden tegn på sygdom ved inspektionen på ca. 10 meters afstand...”.

Embedsdyrlægen vurderede,” at hvalpene lider af en (eller flere) hudlidelse i varierende grad, som giver kløe og/eller eksem (fortykket og irriteret hud). Sandsynlighedsdiagnosen er, at de er smittet med skab… vurderer hvalpenes foderstand til mager, og dette i sammenhæng med de udspilede vomme (i varierende grad) giver en klar indikation på, at de kan være inficerede med indvoldsorm.”

Endelig fremgår det af dyrlægeudtalelse af 14. juni vedrørende undersøgelse af 3 voksne hunde og 7 hvalpe d. 2. juni 2017 på … Internat, at følgende vurderedes på baggrund af de kliniske fund ”Kliniske hudforandringer på 7 hvalpe og 1 unghund tæve… er forenelige med, at der ved hudskrab (diagnostisk metode ved hudforandringer) er konstateret at hundeholdet er infesteret med skabmiden Sarcoptes scabies variant canis. Infestationen vurderes til at kunne have stået på i flere uger.”

Af sagsakterne fremgår tillige, at en hvalp på 10-12 uger opholdt sig udenfor hundegården, og sov på hovedtrappen, efter den var blevet overfaldet, samt at en drægtig tævehund var taget ud af hundegården og havde stået i en lænke på gårdspladsen i ca. en uge, så den ikke skadede de andre hvalpe, og at selv om ejeren var vidende om, at hundene havde voldsom kløe, hudforandringer, hårtab og diagnosticeret skabmide infestation, der er meget smitsom og til stor gene for hundene, samt blev påbudt at lade hundene tilse og behandle af en dyrlæge, blev dette undladt for de hunde, der fortsat var i ejers varetægt.

Det fremgår bl.a.,  af sikkerhedsdatabladet for ’Borup Terpentin, lugtsvag’ at det bruges som fortynder til lak og maling, samt i belægninger og spartelmasser mm. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Må ikke komme i kontakt med øjne eller hud, og kan give tør eller revnet hud ved gentagen udsættelse og lungeskade ved indånding.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige behov og sundhedsmæssige, i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og det medsendte billedmateriale til grund, finder Rådet, at ved at være bragt i den tilstedeværende magre, vommede tilstand med alvorlig smitsom hudlidelse med voldsom kløe, kroniske hudforandringer, sår og hårtab, uden at være tilset af en dyrlæge og behandlet eller aflivet, og for nogle hundes vedkommende, forsøgt behandlet ved badning i terpentin, har hundene ikke været behandlet omsorgsfuldt eller været fodret, passet og plejet under hensyntagen til deres behov.

Rådet finder, at hundene har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, væsentlig ulempe, og for varigt mén. Hundene har derved været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger bedes disse ligeledes indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede igennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold for hundene. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Spørgsmål 3:

Hvorvidt det ud fra det foreliggende materiale kan afgøres, om hundene har været smittet med skab eller kattelopper. Såfremt dette spørgsmål kan besvares, og besvares med skab, ønskes rådets stillingstagen til, hvor længe hundene må antages at have været smittet. Endelig bedes rådet tage stilling til om det kan ude­lukkes, at pelstabet og hudforandringer kan skyldes afvaskning med terpentin.

Svar ad 3:

Af sagens oplysninger fremgår, at hunde fra hundeholdet i perioden 17. maj 2017 til 2. juni 2017 har været underlagt veterinærfaglig vurdering af fire praktiserende dyrlæger og en embedsdyrlæge. I denne periode har dyrlægerne ved klinisk undersøgelse på baggrund af det kliniske symptombillede med voldsom kløe, alopeci på ørespidser, albue, has, lyske mm. stillet sandsynlighedsdiagnosen skabmide infestation, der er bekræftet ved hudskrab undersøgelse med fund af skabmider og æg, samt blodprøveundersøgelse. Det fremgår ikke af sagsakterne, at der er påvist smitte med kattelopper.

Rådet finder, at hundene var smittet med skab, og at tilstanden har stået på igennem længere tid, uger. Smitte med skabmiden, der borer gange i huden, medfører intens kløe hos inficerede dyr. Kløetilstanden vil medføre progredierende alopeci (pelstab) og sårdannelse i huden. Rådet kan ikke udelukke, at vask med terpentin, der virker udtørrende på huden, kan have forværret de vaskede hundes kløetilstand, og herved graden af pelstab og sårdannelse. Rådet finder imidlertid ikke, at de tilstedeværende kroniske hudforandringer med fortykkelse af huden hos de smittede hunde, alene kan skyldes afvaskning med terpentin.

Rådet finder, at hundenes symptomer har været tydelige og let erkendelige, samt ejeren bekendt igennem længere tid, og at tilstanden skulle have været afhjulpet på et langt tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at hundene på tidspunktet for symptomernes opståen var tilset/behandlet af en dyrlæge eller aflivet.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 60 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med hunde i 5 år gældende fra d. 7. juli 2017.

Dommen blev anket til landsretten.

Tiltaltes anke blev afvist, idet tiltalte udeblev fra retten uden lovligt forfald.