2018-24-0151-00113

To køer med yverbetændelse

15-10-2018

Skrivelse af 9. juli 2018 fra Sydøstjyllands Politi (3700-89110-00060-17).
To køer med yverbetændelse, gående i en økologisk besætning, var ikke var tilset af en dyrlæge.

Rådet udtalte 15. oktober 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har køerne med CKR-numrene … og … derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrolrapport af 23. august 2017, at der ved den årlige økologikontrol d. 16. august i sigtedes besætning konstateredes 2 køer (rettelig … og …), som begge gik på fold sammen med andre goldkøer.

”Begge køer lå ned på folden og var tydeligt utilpas og i smerter... Ko nr. … rejste sig med besvær da vi gik over til hende, hun var mager, virkede svag og meget utilpas. Da vi gik væk fra hende, lagde hun sig ned igen. Du (sigtede) oplyste at hun var blevet fluestukket og var blevet syg af det, og at du (sigtede) ikke havde haft dyrlæge til hende. Du (sigtede) oplyste at hun havde haft yverbetændelse flere gange, og at du goldede hende af. Du (sigtede) havde noteret i logbogen den 17. juni at hun blev goldet af før tid, og var under observation. Du (sigtede) oplyste, at du håbede at hun kunne komme sig så hun kunne gå til slagtning.

Ko nr. … blev liggende på folden da vi gik hen til hende. Hun var tydeligt utilpas, svag og i smerter. Hun var meget mager og havde hudafskrabninger i hovedet og på yveret. Du (sigtede) oplyste at hun var blevet fluestukket og var blevet syg af det. Den 20. juli har du noteret i din logbog at hun havde en hævet kirtel og skule under observation. Hun har ikke været tilset af en dyrlæge. Du (sigtede) oplyste at du havde håbet at hun ville komme sig så du kunne sende hende til slagtning. Du (sigtede) oplyste også, at du havde overvejet at aflive ko nr. … og …, da du ikke havde set nogen bedring hos dem”. 

Lægges det til grund, at ejeren gennem uger har observeret sygdom hos de to køer, og at de to køer gennem sygdomsforløbet ikke udviser bedring, finder Rådet, at de to køer på et langt tidligere tidspunkt burde have været undersøgt af en dyrlæge, behandlet sufficient eller aflivet. Ved gennem uger at have undladt dette, har de to køer været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet finder, at sagsakterne med fordel kunne have indeholdt veterinærfaglige beskrivelser af de omtalte køers tilstand.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 11, jf. stk. 9, jf. stk. 2, jf. § 1 og § 2 ved i forbindelse med udøvelse af erhverv at være ansvarlig for, at to køer blev behandlet groft uforsvarligt, idet de pågældende køer gennem nogle uger havde været syge som følge af fluestik, uden at de var blevet tilset af dyrlæge, behandlet sufficient eller aflivet.

Tiltalte erkendte sig delvist skyldig, idet tiltalte forklarede, at han selv havde forsøgt at behandle dyrene, og at han var enig i, at han burde have tilkaldt dyrlæge på et tidligere tidspunkt.

Efter kontrollørens forklaring samt Det Veterinære Sundhedsråds erklæring vurderede retten, at det var groft uforsvarligt, at de to køer gennem nogle uger ikke var blevet tilset af en dyrlæge, behandlet sufficient eller aflivet.

Tiltalte var derfor skyldig og straffen blev fastsat til en bøde på 20.000 kr.