2018-24-0152-00198

To slagtesvin havde mærker efter slag ved levering til slagteriet

19-12-2018

Skrivelse af 10. september 2018 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00011-17).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet blev der med en måneds mellemrum, fra samme ejer, observeret to slagtesvin med mærker efter slag.

Rådet udtalte 19. december 2018:

Forhold 1:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har det pågældende slagtesvin derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mis­handling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 27. februar 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandt følgende:

”Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde mindst 30 slagmærker fordelt på ryggen af svinet. Mærkerne var ca. 4-5 cm lange. Nogle af slagmærkerne havde medført blødning i hud, under­hud, fedtvæv og muskulatur…”

Materiale fra svinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Præparaterne målte ca. 83 x 15 cm og 75 x 17 cm. Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blød­ningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 1,5 cm til ca. 5,5 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,1 cm til 0,4 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,3 til 0,4 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfib­re, hvoraf nogle var infiltreret med neutrofile granulocyter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et men­neske, og vurderes at have en alder på ca. 2 til 6 timer i forhold til aflivningstidspunktet. Læsionerne er forenelige med at være påført med bagsiden af en tatoveringshammer.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at slagtesvinet, ved at være påført mindst 30 slag på ryggen forenelige med slag med bagsiden af en tatoveringshammer, der har medført blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur, herved har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte obduktionsrapport lægges til grund, er Rådet enig i vurderingen af læsionernes alder?

Svar ad 2:

Af obduktionsrapport af 22. januar 2018 fremgår, at ”læsionerne vurderes at have en alder af ca. 2 til 6 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Rådet finder ikke anledning til at betvivle resultatet af den patoanatomiske undersøgelse, og Rådet finder dermed, at læsionerne på slagtesvinet havde en alder af ca. 2 til 6 timer i forhold til aflivningstidspunktet.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Forhold 2:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har det pågældende slagtesvin derved været udsat for ufor­svarlig, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mis­handling?

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 21. april 2018 fremgår, at ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen fandtes, at ”… Slagtekroppen havde 4 tværgående slag på ca. 30 x 4 cm med gennemgående blødninger i det underliggende spæklag og ned i rygmuskulaturen.

På indersiden af begge forben sås store massive blodudtrædninger i et område på ca. 5 x 25 cm på hvert ben, der ligeledes har en udbredelse i den underliggende muskulatur…”

Materiale fra svinet blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU SUND, der fandt følgende:

”Sektion for Patologi modtog den 9. januar 2018 fire præparater fra svin til patoanatomisk undersøgelse. Præparaterne, der var frosne ved modtagelsen, omfattede hudstyk­ker fra rygområdet, hvoraf det ene var nåletatoveret med nummer ”…” samt to forben afskåret ved albueleddet. Præparaterne var slagtemæssigt behandlet og bestod af hud, underhud og delvis underliggende muskulatur.

Hudstykkerne
Præparaterne målte ca. 80 x 16 cm og 53 x 9 cm. Ved inspektion fandtes multiple blødninger i huden. Hovedparten af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfigura­tion, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varie­rede i længde fra ca. 8 cm til ca. 16 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,3 cm til 1,5 cm. Opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,4 til 1 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og stedvist ned i den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersø­gelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder.

Ved den histologiske undersøgelse af underhuden fandtes blødning og infiltration med neutrofile granulocyter. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfib­re, hvoraf nogle var infiltreret med neutrofile granulocyter.

Forbenene
Ved modtagelsen var der på begge forben lavet indsnit gennem hud, underhud og underliggende muskulatur og underarmsknoglerne (radius og ulna) på venstre forben var gennemsavet. Ved inspektion fandtes udbredte blødninger i hud, underhud og muskulatur omkring underarmsknoglerne (radius og ulna) på begge forben.

Læsionerne på hudstykkerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ca. 4 timer til 8 timer i forhold til aflivningstidspunktet. Læsionerne på forbenene er forenelige med et akut traume.”

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at slagtesvinet, ved at være påført multiple slag på ryggen, der har medført blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte obduktionsrapport lægges til grund, er Rådet enig i vurderingen af læsionernes alder?

Svar ad 2:

Det fremgår af obduktionsrapport af 22. januar 2018, at ”Læsionerne på hudstykkerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume påført af et menneske, og vurderes at have en alder på ca. 4 timer til 8 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Rådet finder ikke anledning til at betvivle resultatet af den patoanatomiske undersøgelse, og Rådet finder dermed, at læsionerne på ryggen af slagtesvinet havde en alder af ca. 4 til 8 timer i forhold til aflivningstidspunktet.

Spørgsmål 3:

Såfremt ovennævnte obduktionsrapport lægges til grund, er Rådet enig i vurdering af, at læsionerne på forbenene er forenelige med et akut traume og dermed ikke er men opstået ved et såkaldt hændeligt uheld?

Svar ad 3:

Det fremgår af obduktionsrapport af 22. januar 2018, at ”Læsionerne på forbenene er forenelige med et akut traume.”

Lægges ovennævnte og det medsendte billemateriale til grund, finder Rådet, at læsionerne på forbenene er forenelige med et akut traume.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2 jf. stk. 1, jf. stk. 9 og stk. 11, jf. § 1, og § 2, samt bekendtgørelse nr. 1719 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport § 35, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport artikel 3, litra e, og artikel 8 pkt. I, jf. Bilag 1, kap III, pkt.1.8, litra a, ved i  forbindelse med udøvelse af erhverv som svineproducent, at have behandlet to svin groft uforsvarligt, og udsat dem for smerte, lidelse, og angst, varigt men og væsentlig ulempe, ligesom de ikke blev behandlet omsorgsfuldt, idet en ansat i forbindelse med drivning af svinene til udlæsningsrum med henblik på transport til slagteriet, slog det ene svin mindst 30 gange henover ryggen med et lineært og 4-5 cm bredt redskab, sandsynligvis bagsiden af en såkaldt tatoveringshammer, hvilket medførte mindst 30 slagmærker fordelt på ryggen med blødninger i hud, underhud, fedtvæv samt muskulatur, samt det andet svin mindst 4 gange henover ryggen med formentlig et drivbræt, hvilket medførte tværgående mærker på 30x4 cm med gennemgående blødninger i det underliggende spæklag og ned i rygmuskulaturen, herunder at have behandlet begge svin groft uforsvarligt, og udsat dem for smerte, lidelse, og angst, varigt men og væsentlig ulempe, ligesom de ikke blev behandlet omsorgsfuldt.

Sagen blev afgjort med bøde på 30.000 kr.