2018-32-0152-00155

To slagtesvin med lineære slagmærker på ryggen

02-07-2018

Skrivelse af 18. januar 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00088-17).
Embedsdyrlægen på slagteriet observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning to slagtesvin med lineære mærker på ryggen efter slag og blødninger i spæklaget og den underliggende muskulatur.

Rådet udtalte 2. juli 2018:

Spørgsmål 1:

Har de to slagtesvin derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 24. juli 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede to slagtesvin med mærker efter slag. Det fremgår endvidere, at embedsdyrlægen ved undersøgelse af slagtekroppene fandt følgende:

Slagtekrop nr. 1
Slagtekroppen havde mindst 2 lineære slagmærker på ryggen. ”Slagmærkerne var ca. 15-20 cm lange og ca. 7-8 cm brede. Der var blødning i spæklag og i den underliggende muskulatur.”

Slagtekrop nr. 2
Slagtekroppen havde mindst 4 lineære slagmærker på ryggen. ”Slagmærkerne var ca. 15-20 cm lange og ca. 7-8 cm brede. Der var blødning i spæklag og i den underliggende muskulatur.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at svinene, ved at være påført henholdsvis mindst to og mindst fire slag på ryggen, der medførte blødninger i spæklaget og den underliggende muskulatur, har været udsat for mindst en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 7.500 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 9, jf. §§ 1 og 2.