2018-32-0152-00150

To søer med overtallige tatoveringsmærker på skinkerne

13-07-2018

Skrivelse af 12. januar 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00071-17).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen observerede embedsdyrlægen to søer, der var påført adskillige slag på skinkerne med tatoveringshammer forud for leveringen til slagteriet.

Rådet udtalte 13. juli 2018:

Spørgsmål 1:

Har de to søer ved overtatoveringerne, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 27. juni 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning observerede to søer med adskillige mærker efter slag med tatoveringshammer.

So nr. 1:
”Soen var blevet tildelt 7 tatoveringsmærker med tatoveringshammeren fordelt såle­des:

  • 3 slag på venstre skinke
  • 4 slag på højre skinke, heraf 2 overlappede hinanden”

So nr. 2:
”Soen var blevet tildelt 6 tatoveringsmærker med tatoveringshammeren fordelt såle­des:

  • 3 slag på venstre skinke
  • 3 slag på højre skinke”

Det fremgår endvidere, at ”der var blødninger i alle indstikspunkterne efter tatoveringshammerens pigge…”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges det til grund, at søerne var tildelt et betydeligt antal slag med en tatoveringshammer fordelt med henholdsvis 4 og 3 slag på hver skinke af so nr. 1, og 3 slag på hver skinke af so nr. 2, slag der havde medført blødninger i alle indstikspunkter i huden, finder Rådet, at søerne har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Der henvises til Rådets udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af Dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2 ved i forbindelse med udøvelse af erhverv og som ejer af svinebesætning at have været ansvarlig for at medarbejder behandlede 2 søer groft uforsvarligt og undlod at sørge for, at søerne blev behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte prak­tiske og videnskabelige erfaringer, og undlod at sørge for at søerne blev beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe, idet medarbejderen tildelte de to søer henholdsvis 6 og 7 slag med en tatoveringshammer.

Afgjort ved bødeforelæg på 30.000 kr.