2018-32-0151-00100

To stude med utilstrækkelig afhorning

13-07-2018

Skrivelse af 24. januar 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00155-17).
I forbindelse med et kontrolbesøg fandtes to stude med utilstrækkelig afhorning. Den ene studs ene horn var så langt, at det penetrerede huden ca. 5 cm caudalt for øjet i højre side. Hornet havde forårsaget et sår på ca. 5 cm i diameter.

Rådet udtalte 13. juli 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har stud nr. … derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 19. december 2017, at der i forbindelse med et kontrolbesøg blev konstateret en stud med utilstrækkelig afhorning.

Stud nr. … havde ”et horn, der var blevet så langt at det penetrerede huden ca. 5 cm caudalt for øjet i højre side. Hornet har forårsaget et sår på ca. 5 cm i diameter Såret er inficeret og der flyder pus, der fra, hvor hornet er gået gennem huden. Studen skulle være afhornet inden hornet voksede ind i og rørte huden. Studen er alment vel og i godt huld”. Det fremgår endvidere af sagsakterne, at der blev rettet op på forholdet den efterfølgende dag.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst én gang om dagen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at situationen for stud nr. … skulle have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at hornene var blevet fjernet, så snart det blev konstateret, at de voksede uhensigtsmæssigt.

Lidelsen har været tydelig og let erkendelig ved det daglige tilsyn i besætningen. Studen har således ikke været behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske og sundhedsmæssige behov, og har under forløbet været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at studen har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har stud nr. … derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behand­ling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Følgende fremgår af anmeldelsen af 19. december 2017 vedrørende stud nr. …:
”et horn, som er vokset ned og rammer huden ca. 4 cm caudalt for højre øje. Der er ingen penetration af huden. Der er ingen synlig hårafslid, men jeg kan ikke udelukke impression af huden.”

Det fremgår endvidere af sagens akter, at besætningsdyrlægen tilså studen dagen efter kontrollen, og at forholdet blev rettet.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst én gang om dagen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at studens situation skulle have været afhjulpet på et tidligere tidspunkt, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at hornet var blevet fjernet, så snart det blev konstateret, at det voksede uhensigtsmæssigt.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de medsendte fotos til grund, vil Rådet nære betænkelighed ved at vurdere, at studen har været udsat for uforsvarlig behandling, idet forholdet blev rettet straks.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven § 28, stk. 1, jf. stk. 9, jf. § 1 og § 2, ved i en længere periode i forbindelse med udøvelse af erhverv og som besætningsejer, at have udsat et kreatur for uforsvarlig be­handling og undladt at behandle det omsorgsfuldt, herunder passe det under hensyntagen til dets fysi­ologiske og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet kreaturet havde et indgroet horn i højre side, der havde forårsaget et sår på ca. 5 cm i diameter, der var inficeret og flød med pus, hvor hornet var gået gennem huden, og som på et langt tidligere tidspunkt burde have været opdaget og fjernet, hvorved kreaturet har været udsat for unødig smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Afgjort ved bødeforelæg på 5.000 kr.